Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Απλουστεύτηκε η διαδικασία χορήγησης σύνταξης από τον ΟΓΑ


Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης σύνταξης από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).


Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει τα εξής: Α) Κατάργηση δικαιολογητικώνΚαταργούνται τα εξής δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένο από τον ασφαλιστικό οργανισμό ή από άλλη δημόσια υπηρεσία

2. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ για την απασχόληση του αιτούντος προσώπου

3. Βεβαίωση του ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου στον οποίο συνέβη το ατύχημα σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος.


Β) Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση


Εντάσσεται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη η αναζήτηση του πιστοποιητικού σπουδών τέκνων.Διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ανωτέρω δικαιολογητικού, διενεργείται με έγγραφο της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης αρχής, το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο του παραρτήματος 1, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των ανωτέρω δικαιολογητικών, έχει ως εξής:


α) Προσδιορίζεται από την αιτούσα υπηρεσία με σαφήνεια ότι η έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται για χορήγηση σύνταξης.


β) Παρέχονται από την υπηρεσία, που αναζητά το πιστοποιητικό, επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων, για τα οποία ζητείται το πιστοποιητικό.


γ) Εντός 24ώρου από την υποβολή αίτησης πολίτη προς την υπηρεσία για διεκπεραίωση υπόθεσής του η υπηρεσία αποστέλλει σχετικό σημείωμα (έγγραφο) για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού στην αρμόδια για την έκδοσή του υπηρεσία.Στο σημείωμα αυτό εκτός των άλλων στοιχείων πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό, καθώς και η διαδικασία για την οποία είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό.


Η αποστολή του σημειώματος γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται με ψηφιακή υπογραφή. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικού, μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα.


δ) Εντός 48 ωρών η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται με ψηφιακή υπογραφή) τα πιστοποιητικά, τα οποία έχουν ζητηθεί με το σημείωμα, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω (περ. γ), στην υπηρεσία που τα αναζητά.

Η αποστολή πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο.


ε) Το πιστοποιητικό, το οποίο αποστέλλεται στην Υπηρεσία που το αναζήτησε με τηλεομοιοτυπία, επικυρώνεται από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3230/2004.


Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδική διάταξη, απαιτείται το πρωτότυπο, προωθείται η όλη διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω (περ. δ), μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.


Γ) Απλούστευση διαδικασίας


Καταργείται η υποβολή θεωρημένου αντιγράφου υπεύθυνης δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., περί μη υποχρέωσης του ενδιαφερομένου πολίτη για υποβολή φορολογικής δήλωσης. Αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται στον ΟΓΑ, η οποία πρέπει να πληροί τον τύπο και το περιεχόμενο του παραρτήματος ΙΙ και να απευθύνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα δηλώνεται η μη υποχρέωση του ενδιαφερόμενου για υποβολή φορολογικής δήλωσης.


Ο ΟΓΑ υποχρεούται να διαβιβάσει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση προς τη Δ.Ο.Υ. στην οποία απευθύνεται με τηλεομοιοτυπία εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραλαβή της. Η Δ.Ο.Θ. η οποία παραλαμβάνει την κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση προβαίνει στην επικύρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004.


Σχετικά ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης τονίζει σε δήλωσή του ότι «Η προσπάθεια για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση βασικών διαδικασιών που αφορούν επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες συνεχίζεται με στόχο: Ταχύτητα, Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα.

πηγή:ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου