Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Υποτροφίες σε παιδιά αγροτών.


Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και μόνο σε παιδιά κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων θα δίνονται οι υποτροφίες ύψους 4.000 ευρώ . Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.

Σύμφωνα με την απόφαση οι υπότροφοι θα επιλεγούν από ειδική επιτροπή που συστήνει ο υπουργός στη βάση των εξής κριτηρίων: ........


− Εισόδηµα (γονέα) µέχρι 10.000 ευρώ 50 µονάδες.
− Εισόδηµα από 10.001 ευρώ – 15.000 ευρώ 30 µονάδες.
− Εισόδηµα από 15.001 ευρώ − 20.000 ευρώ 20 µονάδες.
− Εισόδηµα πάνω από 20.001 ευρώ 10 µονάδες.

− Για κάθε ένα από τα πρώτα δύο τέκνα οικογένειας 10 µονάδες.
− Για το τρίτο τέκνο 20 µονάδες.
− Για το τέταρτο τέκνο 30 µονάδες και
− για κάθε ένα πέραν των τεσσάρων τέκνων 10 µονάδες.

− Παλλινοστούντες Πόντιοι Οµογενείς 30 µονάδες.

- Τέκνα µε αναπηρία 67% και άνω πενήντα (50) µονάδες.
- Τέκνα που ένας εκ των γονέων ή ανύπαντρων αδελφών µε αναπηρία 67% και άνω τριάντα (30) µονάδες.
− Πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα µε τη σειρά εισαγωγής τους στο Τµήµα της Σχολής µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το Γεωργικό Τοµέα, οι πρώτοι 10 µε 30 µονάδες.
− Πρωτοετείς φοιτητές εισαχθέντες σε Σχολές διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου, οι πρώτοι 10 20 µονάδες.

Η Ειδική Επιτροπή ανακηρύσσει του υποψηφίους υποτρόφους, µε απόλυτη σειρά προτεραιότητας, µε βάση τα κριτήρια της ως άνω παραγράφου.

ΑΙΤΗΣΗ

Για να νοµιµοποιηθεί η υποψηφιότητα, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποστείλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, ταχυδροµικώς και αποκλειστικά µε συστηµένη επιστολή, εντός προθεσµίας που ορίζεται από την ειδική επιτροπή, την αίτηση µε όλα τα κατωτέρω οριζόµενα δικαιολογητικά: Η ηµεροµηνία αποστολής προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του Ταχυδροµείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο Ταχυδροµείο. Η υποβολή της υποψηφιότητας προϋποθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ειδική έντυπη αίτηση – δήλωση συµµετοχής, που διατίθενται στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (ένθετη στο έντυπο της προκήρυξης) συµπληρωµένη χωρίς καµία παράλειψη.

- Πιστοποιητικό Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίου) ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο θα αναγράφεται, έτος φοίτησης, βαθµολογία εισαγωγής για τους πρωτοετείς και αναλυτική βαθµολογία προηγούµενων ετών για τους λοιπούς φοιτητές.

- Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Εφορίας.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στις περιπτώσεις πολυτέκνων συνοδευόµενο και από επίσηµο πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.).

Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή για Παλλινοστούντες Ποντίους οµογενείς.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Οι προϋποθέσεις που τίθενται για τις υποτροφίες είναι οι εξής:

-Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια.

- Τέκνα των κατά κύριο επάγγελµα γεωργών, κτηνοτρόφων, µελισσοκόµων και αλιέων, τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το Γεωργικό, Αλιευτικό Τοµέα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, µελισσοκόµοι και αλιείς κατά κύριο επάγγελµα θεωρούνται: Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους εισοδήµατος προέρχεται από γεωργική, κτηνοτροφική, µελισσοκοµική ή αλιευτική εκµετάλλευση. Τα µη φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικής, κτηνοτροφικής, µελισσοκοµικής και αλιευτικής εκµετάλλευσης, που ασκούν γεωργική δραστηριότητα και τα εισοδήµατά τους που προέρχονται απ’ αυτή είναι ίσα ή µεγαλύτερα από τυχόν άλλα εισοδήµατά τους.

Τα ως άνω φυσικά ή µη φυσικά πρόσωπα στα τέκνα των οποίων χορηγούνται υποτροφίες πρέπει να είναι χαµηλού εισοδήµατος.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 µήνες υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ο υπότροφος εξακολουθεί να φοιτά κανονικά. Η Ειδική Επιτροπή ελέγχει την πρόοδο των υποτρόφων και έχει δικαίωµα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:

Στους υποτρόφους χορηγείται εφάπαξ ποσό που ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ. Τυχόν επιµέρους ζητήµατα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράµµατος των υποτροφιών και δεν περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό, ρυθµίζονται µε εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής και έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Πηγή: Αgroschannel

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

ΣΤΑ 2,20 Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ


Ανοδικές τάσεις παρατηρούνται στις τιμές του ελαιολάδου το τελευταίο διάστημα, οι οποίες διαμορφώνονται στη Μεσσηνία μέχρι και 2,20 ευρώ το κιλό. Για την αναστροφή της κατάστασης υπάρχουν αντιφατικές εκτιμήσεις σχετικά με το ρόλο που έπαιξε σε αυτό η εκκίνηση της διαδικασίας για την ιδιωτική αποθεματοποίηση.

Φαίνεται πάντως ότι η διαδικασία αυτή έπαιξε ρόλο τουλάχιστον στον ψυχολογικό τομέα, καθώς τα ελαιόλαδα που μένουν είναι υψηλής ποιότητας και δύσκολα πάνε στη δεξαμενή, ενώ άλλες ποσότητες έχουν κρατηθεί από συνεταιρισμούς και ιδιώτες για τυποποίηση.

Σε αυτό που φαίνεται πως υπάρχει σύγκλιση απόψεων είναι πως τα αποθέματα ελαιολάδου είναι μικρά.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Μεσσηνίας Βασίλης Κοζομπόλης παρατήρησε πως «υπάρχουν ...........

ανάγκες για καλά λάδια και η τιμή έχει ανέβει στα 2,20 ευρώ το κιλό στον παραγωγό και 2,35 ευρώ παραδοτέο στην Ιταλία».
Εκρινε ότι «δεν έχει παίξει ρόλο η αποθεματοποίηση. Τα καλά λάδια δεν πάνε στην αποθεματοποίηση. Και μεις εδώ έχουμε καλά λάδια». Οσον αφορά τις ποσότητες της παραγωγής 2008 - 09 που παραμένουν αδιάθετες, μας απάντησε: «Δεν ξέρει κανείς πόσες ποσότητες έχουν μείνει πίσω. Εκτιμούμε, πάντως, πως δεν είναι πολλές».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων Ηλίας Βαρούτσος επιβεβαίωσε πως «υπάρχει μια τάση ανόδου και ενδιαφέρον από Ιταλούς» και σημείωσε: «Η τιμή είναι γύρω στα 2,20 ευρώ στον παραγωγό και δείχνει και άλλη τάση. Πάντα κρατάει καλά λάδια η περιοχή μας. Υπάρχουν κάποιες ποσότητες, που δεν ξέρω πόσες ακριβώς είναι.

Ο κόσμος δίνει, αλλά και κρατιέται μήπως "τσιμπήσει" κάτι παραπάνω και βγάλει τη ζημιά». Για το αίτιο αυτής της μικρής βελτίωσης, εκτίμησε: «Κάποια κατάσταση πρέπει να έχει δημιουργηθεί με την Ισπανία. Ή δεν κράτησαν καλές ποιότητες οι Ισπανοί ή έχουν προβλήματα και δεν πάνε καλά με τις ιταλικές εταιρείες που αγόρασαν.
Και το θέμα της αποθεματοποίησης έχει συντελέσει, αν και δε δίνουν κάποια συγκεκριμένη τιμή για την αποθεματοποίηση».

Πηγή: Πύργος Τριφυλίας

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Ξεκινούν αύριο τα «Βλαχέρνια 2009 - 8η Συνάντηση Φιλαρμονικών»


Ξεκινούν αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου στα Φιλιατρά οι καθιερωμένες πια πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΒΛΑΧΕΡΝΙΑ 2009 - 8Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ».

Η πρώτη συναυλία θα δοθεί στο Πάρκο της Βλαχέρνας αύριο Τετάρτη το βράδυ, στις 10.00 μ.μ. με συναυλία της “Chameleon Trombone Ensemble” και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κυπαρισσίας.
Η “Chameleon Trombone Ensemble” αποτελείται από μέλη μεγάλων Ορχηστρικών Συνόλων , που στοχεύουν να αναδείξουν όλες τις δυνατότητες που έχει το τρομπόνι ως όργανο, πέραν του συνοδευτικού του χαραχτήρα.
Κύρια αποστολή τους είναι να διαδώσουν το μήνυμα πως το τρομπόνι δεν είναι μόνο για συνοδευτικά ρυθμικά περάσματα ή για να μετράει μέτρα και παύσεις μέσα .......

σε ένα μουσικό έργο, αλλά είναι ένα όργανο γεμάτο δύναμη , μεγαλοπρέπεια και ευαισθησία ικανό να συνεπάρει με τη μελωδία του και τον πλούτο των αρμονικών του και τον πιο απαιτητικό ακροατή και να τον οδηγήσει σε πρωτόγνωρες εμπειρίες.
Στην προσπάθειά τους αυτή δημιούργησαν σαν το “Chameleon Trombone Ensemble, ένα ευέλικτο σύνολο αποτελούμενο από τρομπόνια, το οποίο λειτουργεί πότε ως κουαρτέττο , πότε ως μεγαλύτερο σύνολο ή ακόμα και ως χορωδία τρομπονιών.
Η ευελιξία και η δυνατότητα του συνόλου να καλύπτει διαχρονικά το άκουσμα όλου του φάσματος της μουσικής, του χάρισαν το όνομα “Chameleon”.

Οι επόμενες συναυλίες θα δοθούν στην κεντρική πλατεία των Φιλιατρών, το Σάββατο 4 Ιουλίου με τις Φιλαρμονικές του Δήμου Καλαβρύτων και του Συλλόγου Φιλοπροόδων και την Κυριακή στις 5 Ιουλίου με τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.

Και τις δύο αυτές ημέρες οι συναυλίες θα ξεκινήσουν στις 9.30 μ.μ.

Τα ΒΛΑΧΕΡΝΙΑ όπως κάθε χρόνο συνδιοργανώνονται από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ν.Α. Μεσσηνίας (ΟΠΑΝΑΜ), το Δήμο Φιλιατρών και το Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών.
Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Τα ΒΛΑΧΕΡΝΙΑ γίνονται παράλληλα με τη θρησκευτική γιορτή του Συλλόγου Φιλοπροόδων, την εορτή της Παναγίας της Βλαχέρνας στις 2 Ιουλίου που για φέτος θα ακολουθήσει το εξής πρόγραμμα:

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 7.30 θα γίνει Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός μετ` αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Στις 8.45 θα γίνει Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας.

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 7.00 π.μ., ενώ στις 8.30 θα γίνει «Ακολουθία επί διασαλεύσει της Αγίας Τραπέζης» και θα ακολουθήσει στις 9.00 π.μ., Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Δείτε το πρόγραμμα των Βλαχερνίων όπως έχει κυκλοφορήσει.

ImageHost.org

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Βασίλης Τσαφαράς που κατηγορείται για απάτη στην Εμπορική Τράπεζα Φιλιατρών.


Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες, μετά την πολύωρη απολογία του, ο πρώην διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας Φιλιατρών Βασίλης Τσαφαράς, για τη γνωστή υπόθεση της απάτης στην τράπεζα που είχε ταράξει την τοπική κοινωνία.

Ο πρώην διευθυντής της τράπεζας αρχικά είχε οριστεί να απολογηθεί την προηγούμενη Τετάρτη, όμως ζήτησε και πήρε προθεσμία για χθες.
Η απολογία του άρχισε το πρωί λίγο μετά τις 10 και ολοκληρώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα.

Πηγή: Ελευθερία

Δείτε στο Φιλιατρά Forum Το Σκανδάλο με την Εμπορική Τράπεζα Φιλιατρών Τα δημοσιεύματα που υπήρξαν για την υπόθεση το 2007Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΕΚΔΟΤΩΝ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ:ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ... ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... ΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ.

Ο ...ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΟΤΣΑΛΑΝ ΠΟΥ ...ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΑ ΙΜΙΑ


Ο παίδαρος Θεόδωρος Πάγκαλος που είχε την παράνομη πισίνα πρίν λίγα χρόνια έδωσε συγχαρητήρια στον Γ.Σανιδά (μέσω της εκπομπής Οικονομέα-Καμπουράκη) για την γνωμοδότηση που έστειλε ο Σανιδάς για την ανωνυμία των blogs!!!

Αυτοί είναι πολιτικοί...άνδρες. Ούτε τους νόμους και το καθεστώς που διέπει το διαδίκτυο δεν ξέρουν. Και τι έγινε ρε Πάγκαλε που έστειλε ένα ...παλιόχαρτο ο Σανιδάς;
Τι αλλάζει στην ζωή των blogs; ΤΙΠΟΤΑ.

Τι...


δίνεις συγχαρητήρια; Τόσα ξέρεις ρε Πάγκαλε και τόσα λες. Και σε τελική ανάλυση. Εμείς θα πάμε για κανένα πλημμεληματάκι. Εσύ μια ζωή θα είσαι ο προδότης υπουργός που έδωσε τον Οτσαλάν και ο άνθρωπος που είπε να κατέβει η Ελληνική σημαία στα Ίμια και να έλεγε ο αρχηγός ΓΕΝ ότι την πήρε ο αέρας...
πηγή:Τρωκτικό
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Eνημέρωση προς bloggers


Από το Τρωκτικό αναδημοσιεύουμε μια ενημέρωση που πιστεύουμε πως εκπροσωπεί όλους τους bloger:
Για να μην υπάρχει κλίμα τρομοκρατίας και ανησυχίας θα πρέπει να ενημερώσουμε τα νέα παιδιά που έχουν blogs και δεν τα γνωρίζουν ότι:

1). Δεν μπορεί να γίνει άρση απορρήτου καθώς η google δεν δίνει ίχνη για συκοφαντία. Όχι γνωμοδότηση αλλά και βασιλικός νόμος να βγει δεν μπορεί να το δώσει. Έχει ένα πολύ σοβαρό νομικό τμήμα για να ασχολείται με τις γνωμοδοτήσεις του κάθε Σανιδά.

2). Μην τρέχετε να κάνετε μηνύσεις στα blogs γιατί....


θα πετιούνται στα σκουπίδια. Η google δίνει ίχνη για συγκεκριμένα κακουργήματα. Δέκα τούμπες ανάποδα να...

κάνει ο Σανιδάς και ο Ψυχάρης δεν μπορούν να πάρουν κανένα ίχνος.

3). Όλοι μπορείτε να συνεχίζετε κανονικά, όμως το μέτρο της δεοντολογίας το βάζει ο καθένας. Εκεί είναι το κλειδί. Επειδή δεν μπορούν να βρεθούν ίχνη δεν σημαίνει ότι εμείς θα διασύρουμε όποιον βρούμε και θα καθυβρίζουμε τον κόσμο. Δεν είναι σωστό. Όλα γράφονται. Αλλά όλα θέλουν τον τρόπο τους. Δεν χρειάζεται η δυσφήμηση. Εμάς π.χ. ΔΕΝ μας απασχολεί αν γίνει άρση απορρήτου γιατί πολύ απλά δεν συκοφαντούμε(άντε να μας έχει ξεφύγει κάτι αλλά δεν χάλασε ο κόσμος. Αν μας απαντήσει ο θιγόμενος πάντα το κατεβάζουμε).

Και επίσης αν ψάξουν για ίχνη δεν θα βρούνε πίσω από το troktiko( και τα Τριφυλιακά Νέα) αυτόν που ....ελπίζουν. Εκεί είναι η πλάκα!!!

Μακάρι να γινόταν αλλά δεν γίνεται.

4). Ο Σανιδάς πριν φύγει έπρεπε να κάνει μια γνωμοδότηση - δώρο στην κυβέρνηση που την στήριξε σε όλες τις υποθέσεις της. Η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της με τους ...κουμπάρους, την siemens, τον Ζαχόπουλο, τα ομόλογα κ.α και τώρα επειδή διαβλέπει από που έρχεται ο κίνδυνος κάνει μια απλή γνωμοδότηση. Τίποτα παραπάνω. Μια εκδούλευση του Σανιδά ήταν. Μια τρύπα στο νερό. Στο καλό από αύριο και να μας γράφει.

Δεν μας λέει τι απέγιναν οι υποθέσεις που χειρίστηκε η δικαιοσύνη;

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Αστέρια στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του δήμου Κυπαρισσιας

Οι Φίλιππος Πλιάτσικας, Γλυκερία, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Έλλη Πασπαλά, Παν. Καλαντζόπουλος περιλαμβάνονται μεταξύ των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κυπαρισσίας

Βραδιές μουσικής, θεάτρου, χορού και ζωγραφικής περιλαμβάνουν οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κυπαρισσίας για τους δημότες και τους επισκέπτες. Από τις εκδηλώσεις δε θα λείπουν και οι αθλητικές, όπως αυτές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος...-Beach Volley Κ20 και τα εγκαίνια του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το «παρών» θα δώσουν με τη μουσική τους οι Φίλιππος Πλιάτσικας, Γλυκερία, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Έλλη Πασπαλά, Παν. Καλαντζόπουλος, Rex Richardson, Franco Tomasi και άλλοι.


Το πρόγραμμα
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής:

•Για τον Ιούλιο:
Σάββατο 4 - Κυριακή 12: αφιέρωμα στα 150 χρόνια από τη γέννηση του Κωστή Παλαμά με έκθεση έργων από το Σύλλογο Πατρινών Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών σε συνεργασία με τη Ν.Α. Αχαΐας και το Δήμο Πατρέων (Λαογραφικό Μουσείο)
Σάββατο 11: συναυλία Φιλαρμονικής Άμφισσας με τη Φιλαρμονική Κυπαρισσίας (κεντρική πλατεία)
Παρασκευή 17 – Παρασκευή 24: έκθεση ζωγραφικής του Kambiz Sharifpour (Λαογραφικό Μουσείο)
Σάββατο 18: θεατρική παράσταση της Ελληνικής Θεαμάτων «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» (πλατεία λιμενοβραχίονα)
Δευτέρα 20: εορτασμός Προφήτη Ηλία (Μύρο)
Πέμπτη 23: μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα έντεχνης ελληνικής μουσικής «Emmelon» (κεντρική πλατεία)
Παρασκευή 24: εγκαίνια του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας και αγώνες από το Σύλλογο ΝΟΚΥ (Δημοτικό Κολυμβητήριο)
Παρασκευή 24 – Κυριακή 26: τελικοί αγώνες πανελλήνιου πρωταθλήματος Beach volley K20 (παραλία Άι – Λαγούδη)
Σάββατο 25: μουσική εκδήλωση με τον Ιταλό Φράνκο Τομάσι με ναπολιτάνικα και γκρεκάνικα τραγούδια (κάστρο)
Κυριακή 26: Ομάδα σύγχρονου χορού «Χορευτές» (πλατεία λιμενοβραχίονα)
Κυριακή 26: εορτασμός Αγίας Παρασκευής (Ράχες)
Δευτέρα 27: εορτασμός Αγίου Παντελεήμονα (Βρύσες)
Τετάρτη 29: παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας με το έργο «Η απαγωγή της Σμαράγδας» (πλατεία λιμενοβραχίονα).
Τετάρτη 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου: θέατρο σκιών στα τοπικά διαμερίσματα

• Για τον Αύγουστο:
Σάββατο 1η: παραδοσιακή μουσική των Κάστρων και των Μνημείων από το «Απειροτάν» (κάστρο)
Τετάρτη 5: συναυλία με την Γλυκερία και την Εστουδιαντίνα (παραλία λιμενοβραχίονα)
Πέμπτη 6: εορτασμός της Σωτήρος με μπακαλιάρο και μουσική στη βρύση του Σκαντάλη (Σπηλιά)
Σάββατο 8: γιορτή μπάμιας (Αρμενιοί)
Κυριακή 9: παζάρι αντικών σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Πρόγραμμα για την προστασία της Παλιάς Πόλης» και το Σύλλογο για την «Ανάδειξη της παλιάς πόλης της Κυπαρισσίας» (μεγάλο καλντερίμι της παλιάς πόλης)
Δευτέρα 10: παιδικό θέατρο «Η Χιονάτη και οι επτά ψηλοί νάνοι» της Κάρμεν Ρουγγέρη (πλατεία λιμενοβραχίονα)
Δευτέρα 10: γιορτή κρασιού (Περδικονέρι)
Τρίτη 11: ημερίδα του Συλλόγου Μεσσήνιων Φοιτητών (παραλία Άι Λαγούδη).
Τρίτη 11: συναυλία τζαζ με τους Human Touch και το διεθνούς φήμης τρομπετίστα Rex Richardson (κάστρο).
Πέμπτη 13: συναυλία με την Ηρώ και τον Αντώνη Λουδάρο
Κυριακή 16: γιορτή ρίγανης (Στασιό)
Δευτέρα 17: συναυλία με τον Φίλιππο Πλιάτσικα (πλατεία λιμενοβραχίονα).
Πέμπτη 20: συναυλία Ευανθίας Ρεμπούτσικα, Παν. Καλατζόπουλου και Έλλης Πασπαλά (πλατεία λιμενοβραχίονα).
Κυριακή 23: εορτασμός της Παναγίας με πανηγύρι (Ξηροκάμπι)
Κυριακή 23: εορτασμός της Παναγίας με πανηγύρι (Σπηλιά)
Για το Σεπτέμβριο: Σάββατο 5: 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών σε συνεργασία με το σύλλογο ΜΕΣΚ και συμμετοχή ελληνικών και ξένων συγκροτημάτων (κεντρική πλατεία).

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Μήνυμα Νομάρχη Μεσσηνίας κου Δημήτρη Δράκου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών


Η καθιέρωση της 26ης Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησης τους, εκφράζει με τον γλαφυρότερο τρόπο την ανησυχία και ταυτόχρονα την ανάγκη της κοινωνίας μας να αντισταθεί στο ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα των ναρκωτικών.

Η ημέρα αυτή αποτελεί μια προσπάθεια διεθνή. Μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης, προβληματισμού και συνάμα κινητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη προστασία των παιδιών μας από τη μάστιγα των ναρκωτικών. Είναι ευθύνη όλων μας, της πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, των φορέων και καθενός ευσυνείδητου πολίτη ξεχωριστά. Έχουμε ανάγκη από πρωτοβουλίες και μέτρα πρόληψης που θα ενισχύσουν τους νέους. Έχουμε ανάγκη από μια πολιτεία ειλικρινή και ευαισθητοποιημένη, από ένα κράτος οδηγό.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας δίνει .......

ιδιαίτερη βαρύτητα στις πολιτικές υγείας και παιδείας, αλλά και στις γενικότερες δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Επίκεντρο των προσπαθειών μας και πάγιο μέλημα της πολιτείας πρέπει να είναι η μέριμνα για την αποτροπή των νέων από τα ναρκωτικά η επιτυχής επανένταξη όσων έπεσαν στην παγίδα του λευκού θανάτου.

Πρέπει όλοι μαζί, κεντρική εξουσία και Αυτοδιοίκηση, να σκύψουμε πάνω από τα προβλήματα της νεολαίας. Να φροντίσουμε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες κοινωνικές δομές για την εφαρμογή προγραμμάτων που θα συμβάλουν σημαντικά στον τομέα της προώθησης της απασχόλησης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, ώστε να προστατεύσουμε τους νέους και να θωρακίσουμε την κοινωνία μας προφυλάσσοντας και ενδυναμώνοντας τους αμυντικούς της μηχανισμούς.
Το χρωστάμε στους νέους, το χρωστάμε στα παιδιά μας!


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Πύλος: Νεκρός βρέθηκε 27χρονος αλλοδαπός που αγνοείτο


Νεκρός βρέθηκε χθες σε μικρή απόσταση από την παραλία Ρωμανού Πυλιάς στην Πύλο 27χρονος αλλοδαπός λουόμενος που αγνοείτο από χθες το απόγευμα.

Μετά από έρευνες στην περιοχή με ελικόπτερο Super Puma, πλωτό του Λιμενικού, ιδιωτικά πλωτά και δύτες ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του θα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για νεκροψία-νεκροτομή.

Προανάκριση διενεργεί η Λιμενική Αρχή Πύλου.


Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Πνίγηκε 68χρονος στην Καρδαμύλη


Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή Καρδαμύλης Μεσσηνίας, 68χρονος.

Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Μεσσηνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Νεκροψία και νεκροτομή θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου Μεσσηνίας.


Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Φυτοφάρμακο απειλεί το ελαιόλαδο. Εχει απαγορευτεί από την Ε.Ε., αλλά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει έγκριση κυκλοφορίας του


Εξι χρόνια μετά την απαγόρευση συγκεκριμένου φυτοφαρμάκου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιμένει να παρέχει «κατ’ εξαίρεση» έγκριση κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου.

Ο λόγος για το Lebaycid (δραστική ουσία fenthion) που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του δάκου, η χρήση του οποίου απαγορεύεται σε ΗΠΑ και Αυστραλία.

Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι οι νομαρχίες Φθιώτιδας και Βοιωτίας προκήρυξαν διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της δακοκτονίας με το συγκεκριμένο φάρμακο δύο μήνες πριν (στις 11 Μαρτίου 2009) δοθεί η κατ’ εξαίρεση έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα (στις 11 Μαΐου 2009). Η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με την εφαρμογή εθνικού προγράμματος σε όλους τους ελαιοκομικούς νομούς της χώρας.

Γνωμοδότηση.........


Στις 3 Ιουλίου 2003 η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ε.Ε. εξέδωσε γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία έπρεπε να απαγορευτεί η κυκλοφορία του φυτοφαρμάκου καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλές για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται, «είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις στα πουλιά». Πρόκειται για ισχυρό οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο, με δυνατότητα βιοσυσσώρευσης στο περιβάλλον και κυρίως στο έδαφος ή στα έλαια των καρπών. Ενδεικτικά, ο χρόνος αναμονής για τη συγκομιδή καρπού που έχει ψεκαστεί με τη συγκεκριμένη χημική ουσία είναι 30 ημέρες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ το fenthion δεν διαθέτει πλέον έγκριση κυκλοφορίας από το FDA (Federal Drug Administration) καθώς θεωρήθηκε υπεύθυνο για πολλούς θανάτους από δηλητηρίαση.

Παρά την αρνητική γνωμοδότηση, και με το σκεπτικό ότι μπορεί να υπάρχουν αποθέματα του φυτοφαρμάκου, το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από αίτημα της Ελλάδας και άλλων χωρών (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση χρήση του fenthion για την ελαιοκαλλιέργεια έως το τέλος του 2007 με απόφαση των κρατών-μελών. Και ενώ το εν λόγω φυτοφάρμακο έχει απαγορευτεί ουσιαστικά στην Ε.Ε. από το 2004 και η παράταση για τη χρήση του έληξε το 2007, το ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χρησιμοποιώντας ένα «παραθυράκι» της ευρωπαϊκής νομοθεσίας χορηγεί κατ’ εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά για 120 ημέρες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Lebaycid για το 2008 στην καταπολέμηση του δάκου. Ανάλογη απόφαση επιτρέπει τη χρήση του σκευάσματος για 120 ημέρες και για το 2009.

Δεδομένου ότι πρόκειται για δραστική ουσία που έχει απαγορευτεί σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Ευρωπαϊκή Ενωση, είναι απορίας άξιο γιατί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιμένει να επιτρέπει τη χρήση του, διακινδυνεύοντας τις εξαγωγές ελαιολάδου της χώρας σε περίπτωση που εντοπιστούν υπολείμματα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής κ. Α. Ιωάννου απάντησε ότι το 2006 το υπουργείο μέσω διαγωνισμού ζήτησε την προμήθεια 200.000 λίτρων Lebaycid, τα οποία παρέλαβε τον Ιανουάριο του 2007 (μόλις ένα χρόνο πριν λήξει η παράταση της προθεσμίας χρήσης).

Αδιάθετα αποθέματα

«Τα δύο τελευταία χρόνια λόγω των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών περιορίστηκαν στο ελάχιστο οι ψεκασμοί. Με αποτέλεσμα να παραμείνουν αδιάθετα αποθέματα του σκευάσματος Lebaycid με δραστική ουσία fenthion», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Η υπηρεσία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα αποθέματα, εισηγήθηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων τη δυνατότητα χρήσης τους. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά, οπότε και εκδόθηκε η σχετική απόφαση που αποτελεί σύμφωνα με το υπουργείο δείγμα «χρηστής διοίκησης εφόσον αποφεύγεται η σπατάλη του δημοσίου χρήματος». Σημειώνεται επίσης ότι ελέγχονται οι τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πηγή: Καθημερινή

Το βρήκαμε στο Δυτική Μεσσηνία

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Σιχτίρ επαναστατών


Εσείς ψευτόμαγκες που σας "αφύπνισαν" τα βάσανα του κόσμου και δεν αντέχετε την αδικία που επικρατεί, κάντε και λίγο κράτει...
Απειλείται ό,τι αναπνέει, δεν μπορείτε να κρύψετε την ανυπομονησία σας να χύσετε φρέσκο αίμα και αυτό τον οχετό τον μασκαρεύετε πίσω από ρήσεις του Τσε Γκεβάρα.

Αυτός όμως δεν...


παραμόνεψε κανέναν κρυμμένος στις σκιές, δεν εκτέλεσε εν ψυχρώ ανυποψίαστους ανθρώπους. Αυτός πολέμησε μαζί με τους συντρόφους του, αγκάλιασε όλα τα λαϊκά κινήματα της Λατινικής Αμερικής, παρόλο που ο ίδιος ήταν μεγαλοαστός και σκοτώθηκε αγωνιζόμενος και αγκαλιασμένος από την αγάπη του απλού κόσμου.
Εσείς, αν δεν κρυφτείτε σε τίποτε λαγούμια μυστικών υπηρεσιών, το πολύ-πολύ μια μέρα να πιαστείτε και τότε μη έχοντας τίποτε άλλο να πείτε, θα δίνετε συνεντεύξεις σε Τριανταφυλλόπουλους και Ευαγγελάτους μέσα από την φυλακή.
πηγή:apneagr
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Συνελήφθη καλλιεργητής χασισοφυτείας


Εναν 29χρονο συνέλαβαν χθες στις 7:30 το απόγευμα αστυνομικοί που είχαν στήσει ενέδρα σε δασική περιοχή του δήμου Νέστορος στη Μεσσηνία, κάτοικο της περιοχής επειδή καλλιεργούσε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φυτεία χασίς με 395 φυτά ύψους 0,10 έως ενός μέτρου.

Σε σωματική έρευνα που του έκαναν οι αστυνομικοί βρέθηκε μικροποσότητα χασίς, ενώ σε κατ' οίκον έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του 29χρονου βρέθηκαν και .....

κατασχέθηκαν 14 φωτοβολίδες βεγγαλικά λέμβων και ένα καπνογόνο ημέρας.

Η φυτεία εκριζώθηκε και κατασχέθηκε. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. Ο άνδρας θα προσαχθεί σήμερα στον εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Την άλλη εβδομάδα η έκτακτη εισφορά


Αρχίζει από την επόμενη εβδομάδα η αποστολή των ειδοποιητηρίων για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής εισφοράς από τους περίπου 130.000 φορολογούμενους, οι οποίοι πέρυσι (χρήση 2007) δήλωσαν εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Αντ. Μπέζας, έδωσε εντολή να τυπωθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς, από την οποία το οικονομικό επιτελείο προσδοκά έσοδα περίπου 318 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά κυμαίνεται από 1.000 μέχρι και 25.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος που δήλωσαν οι υπόχρεοι και διαμορφώνεται ως εξής: .......


* 1.000 ευρώ για τους φορολογούμενους που δήλωσαν το 2008 (για τα εισοδήματα του 2007) συνολικό ατομικό εισόδημα από 60.001 έως 80.000 ευρώ.

* 2.000 ευρώ για όσους δήλωσαν συνολικό ατομικό εισόδημα από 80.001 έως 100.000 ευρώ.

* 3.000 ευρώ για όσους δήλωσαν συνολικό ατομικό εισόδημα από 101.000 έως 150.000 ευρώ.

* 5.000 ευρώ για όσους δήλωσαν από 150.001 έως 300.000 ευρώ.

* 10.000 ευρώ για εισοδήματα από 300.001 έως 500.000 ευρώ.

* 15.000 ευρώ για εισοδήματα από 500.001 έως 700.000 ευρώ.

* 20.000 ευρώ για εισοδήματα από 700.001 έως 900.000 ευρώ.

* 25.000 ευρώ για όσους δήλωσαν εισοδήματα άνω των 900.001 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η έκτακτη οικονομική εισφορά μπορεί να καταβληθεί από τους υπόχρεους σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις.

Αναλυτικότερα, το κείμενο της υπ' αριθμ. 1057313/1097/Α0012/11.6.2009 απόφασης με την οποία καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς έχει ως εξής:

Εχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς φυσικών προσώπων και σχολαζουσών κληρονομιών έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Τα φύκια... πνίγουν τον Λαγκούβαρδο


Άσχημη εικόνα εξακολουθεί να παρουσιάζει η παραλία του Λαγκούβαρδου, καθώς δεν έχει γίνει καθαρισμός από τα φύκια, παρόλο που η κολυμβητική περίοδος έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό.

Το μόνο σημείο της παραλίας που βρίσκεται σε καλή κατάσταση είναι μπροστά στην καντίνα που υπάρχει στην νότια πλευρά, καθώς ο ιδιώτης που μισθώνει το χώρο φρόντισε ώστε να γίνει καθαρισμός με τη βοήθεια μπουλντόζας.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός πως σε ολόκληρη την παραλία δεν ......

υπάρχει ούτε ένας κάδος σκουπιδιών, με αποτέλεσμα διάσπαρτα σκουπίδια να υπάρχουν παντού!

Πηγή: Βάλτα Τριφυλίας

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Με φόντο το τουριστικό των Γαργαλιάνων η συνάντηση Δράκου - Καλοφωλιά


Με βασικό θέμα την νομιμοποίηση του Τουριστικού των Γαργαλιάνων πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας σύσκεψη ανάμεσα στον νομάρχη Κο Δημήτρη Δράκο με τον Δήμαρχο Γαργαλιάνων κο Σταύρο Καλοφωλιά και τον Αντιδήμαρχο Γαργαλιάνων κο Στάθη Σοκορέλη.

Για το Τουριστικό των Γαργαλιάνων ο κος δράκος είπε ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ζωή 50 ετών περίπου και το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να νομιμοποιήσουμε ως προς το κατασκευαστικό του μέρος, με την συνδρομή της Πολεοδομίας, και από εκεί και πέρα να αναλάβει την πρωτοβουλία ο Δήμος για την ανακαίνισή του και για την λειτουργία του και για την απόδοση στην κοινωνία των Γαργαλιάνων και στην παραγωγή και την ανάπτυξη.

Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε την σύσκεψη ήταν το θέμα της ολοκλήρωση της .......

διαδικασίας της ετοιμότητας και ωριμότητας του αλιευτικού καταφυγίου της Μαραθούπολης.
Του αλιευτικό καταφύγιο της Μαραθούπολης, είναι ένα έργο το οποίο παλεύουμε μελετητικά, πολύ καιρό και που δυστυχώς δεν έχει ενταχθεί μέχρι τώρα σε κάποιο ΚΠΣ. Γνωρίζετε ότι θα ανοίξει εντός ολίγου το ΚΠΣ και η στόχευσή μας είναι να λήξει και αυτή η εκκρεμότητα, εντασσόμενο το έργο στο επερχόμενο ΕΣΠΑ, το οποίο οσονούπω θα δημοπρατηθεί και ως προς αυτό το κομμάτι.

Εμείς από την πλευρά μας, σε συνεννόηση που έχουμε κάνει με τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου τον κ. Αγγελόπουλο, έχουμε οριοθετήσει τις διεκδικήσεις μας και είναι απολύτως λογικό και συμβατό και εφικτό, το να ενταχθεί και από το ύψος του προϋπολογισμού, στο περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τα λιμενικά. Επίσης, ξαναείδαμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για τα ΣΔΙΤ.
Ο Δήμος Γαργαλιάνων, όπως ξέρετε, είναι απολύτως έτοιμος και στην επερχόμενη προκήρυξη την οποία θα κάνει το Υπουργείο και το ΟΣΚ για τα ΣΔΙΤ των σχολικών κτηρίων, θα είναι πρώτο και καλύτερο μέσα, δεν έχουμε προβλήματα και για το Λύκειο και για το Γυμνάσιο. Τέλος, στη συζήτηση που είχαμε με τον Δήμαρχο, πήραμε την πρωτοβουλία και την απόφαση να επαναφέρουμε το θέμα του Λαγκουβάρδου.

Θα προσδιορίσουμε μια συνάντηση στο αμέσως προσεχές διάστημα, με την Διεύθυνση Μελετών των Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρούμε την παλαιά μελετητική προσπάθεια, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και να οριοθετήσουμε και να προσδιορίσουμε το μέγεθος του έργου που θα περιλαμβάνει η καινούργια προσπάθεια την οποία θα αναλάβουμε.
Αυτή η προσπάθεια θα είναι τέτοια που να δένει με το περιβάλλον, να μην δημιουργεί οποιαδήποτε οικολογικά προβλήματα και που θα αφήνει ως έργο, τουλάχιστον εν πρώτοις και άμεσα, την παρακαταθήκη αυτή, για να μπορέσουμε μελλοντικά να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια.

Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δύο μελέτες που αφορούν τον Δήμο Γαργαλιάνων και οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε στάδιο πολύ προωθημένο.
Η μία είναι του έργου Γαργαλιάνοι - Φιλιατρά, όπως ξέρετε, το οποίο είναι ολοκληρωμένο και αυτή τη στιγμή μελετάται η παράκαμψη των Φιλιατρών και η δεύτερη είναι η Καμπίροβα η διάβαση δηλαδή της ρέματος της Μεταξάδας που τελειώνουμε πολύ σύντομα, και θα είναι το πρώτο έργο το οποίο θα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ.

Αυτό είναι ένα συνολικό, αν θέλετε, πρόγραμμα το οποίο δεν είναι καθόλου οραματικό, αλλά απολύτως προσδιορισμένο, και αφορά τους Γαργαλιάνους και την ευρύτερη περιοχή, που αναδεικνύει και την γενικότερη παραγωγική δυνατότητα και τις ευρύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου και επιλύει χρόνια προβλήματα.
Βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχει ένα πλήθος μικρότερων παρεμβάσεων που κάνουμε, όπως είναι η δρομολόγηση της γέφυρας του Λαγκούβαρδου από τον παραλιακό δρόμο που έχουμε ξεκινήσει και το τελείωμα της ασφαλτόστρωσης του δρόμου, που οδηγεί από την Χρυσή Ακτή μέχρι και την Μαραθούπολη, που μόλις προ ολίγου τελείωσε η ΝΑΜ.

Βεβαίως, να πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα λαμβάνεται η απόφαση στα πλαίσια της ΝΑΜ της επιτροπής Υποδομών για την επαναδημοπράτηση του έργου της Βάλτας. Το έργο αυτό προκύπτει μέσα από μια προγραμματική σύμβαση του Δήμου Γαργαλιάνων και της ΝΑΜ. Είναι ύψους περίπου 1.150.000 ευρώ, πιστεύω μέχρι τις 20 Ιουλίου θα έχει βγει στον αέρα και η προκήρυξη, οπότε κλείνουμε όλο το προγραμματικό μας σχέδιο με αυτά τα οποία σας ανέφερα με συγκεκριμένες κινήσεις οι οποίες είτε βρίσκονται υπό κατασκευή ή προγραμματίζονται και θα ξεκινήσουν άμεσα.

Βέβαια, κανείς δεν θα πρέπει να ξεχνάει το μεγάλο έργο το οποίο ήδη κατασκευάζεται, το Γαργαλιάνοι-Ρωμανού, το οποίο έχει έναν υψηλότατο προϋπολογισμό, απ’ τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ποτέ στην Μεσσηνία, ξεπερνάει τα 20 εκατ. ευρώ και αντιλαμβάνεστε ότι θα ενώσει όλο το Δυτικό άξονα. Είναι ένα κομμάτι όπου δεν υπήρχε καθόλου δρόμος, 12 χλμ, εντελώς καινούργιο, είναι από το 3ο ΚΠΣ με γέφυρα, σημαντικό για την χρηματοοικονομική του τροφοδοσία, από το ΕΣΠΑ, και ίσως είναι το πρώτο έργο το οποίο τρέχει στο Νομό Μεσσηνίας, πέραν της δημοπράτησης του Φιλιατρινού φράγματος».

Ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του που έχει συμπαραστάτη στον αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου Γαργαλιάνων, τον Νομάρχη Μεσσηνίας και τόνισε ότι φαίνεται ξεκάθαρα από τα έργα τα οποία προανέφερε, τα οποία θα αλλάξουν την φυσιογνωμία του Δήμου και της ευρύτερη περιοχής και τον ευχαρίστησε δημόσια για όλον αυτόν τον αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Ενημερωτική συνάντηση για την Δακοκτονία πραγματοποιήθηκε στην Νομαρχία Μεσσηνίας.


Ενημερωτική συνάντηση με θέμα την δακοκτονία, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωϊ στην αίθουσα "Αλέξανδρος Κουμουνδούρος" υπό την προεδρία του Νομάρχη Μεσσηνίας Κου Δημήτρη Δράκου, και την συμμετοχή του Αντινομάρχη κ. Σωτήρη Παναγιωτόπουλου, του Δντή Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Παν. Σταθόπουλου και του Προϊσταμένου του Τμήματος Δακοκτονίας κ. Ιω. Κυριακοπουλου,

Κατά την συνάντηση τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της εργασίας που θα αναλάβουν για τον αγροτικό κόσμο του Νομού και για την προστασία των ελαιόδενδρων από το Δάκο.
Για το λόγο αυτό, σημειώθηκε ότι πρέπει να γίνει .....

σωστή και υπεύθυνη δουλειά, στον τομέα που έχει χρεωθεί ο καθένας από τους εμπλεκόμενους.
Τονίστηκε, επίσης, η συνέπεια και η καλή συνεργασία όλου του προσωπικού της Δακοκτονίας, διότι η δουλειά αυτή, έχει άμεση σχέση με το ελαιόλαδο, ένα πολύ σπουδαίο αγροτικό προϊόν που χαρακτηρίζει το Νομό μας.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Επιδότηση ενοικίου. Η διαδικασία ξεκινά στις 6 Ιουλίου. Ποιοί την δικαιούνται.


Αυξημένοι κατά 15% θα είναι οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, για το οποίο η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά από τις 6 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση η επιδότηση κυμαίνεται από 1.380 ευρώ το χρόνο έως και 2.600 ευρώ, ενώ για κάθε προστατευόμενο παιδί μετά το πέμπτο το ποσόν της μηνιαίας επιδότησης αυξάνεται κατά 25 ευρώ το μήνα.
Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ).
Σύμφωνα με το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για το φετινό .....

πρόγραμμα θα διατεθούν περί τα 220 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι θα είναι αυξημένοι κατά 15%.
Για την επιδότηση ενοικίου του 2008, συμμετείχαν 126.000 δικαιούχοι.

Δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου είναι Έλληνες και αλλοδαποί που έχουν καταβάλλει εισφορές υπέρ του OEK και έχουν ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ ο άγαμος και ο έγγαμος χωρίς παιδιά, 14.000 ευρώ ο έγγαμος με 1 παιδί, 16.000 ευρώ με 2 παιδιά, 18.000 ευρώ με 3 παιδιά και 20.000 ευρώ με 4 παιδιά.

Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το προηγούμενο έτος και θα καταβληθεί εφάπαξ και εφόσον βέβαια πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που καταβάλλουν εισφορές στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ενώ ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα είναι οι άνεργοι και όσοι έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, όπου το ποσόν της επιδότησης είναι αυξημένο ως και 50%.

Σε περίπτωση που η μίσθωση της κατοικίας δεν έχει φθάσει στους 12 μήνες, θα καταβάλλεται το ανάλογο ποσόν επιδόματος.

Για τους δικαιούχους που έκαναν τον γάμο τους το 2009 και συνεπώς κατά τον προηγούμενο χρόνο ήταν μεμονωμένα άτομα, μίσθωναν κατοικία, για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου έτους 2009 θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του ενός εκ των δύο συζύγων και συγκεκριμένα εκείνου που θα υποβάλει την αίτηση στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος:

α) Εργατοϋπάλληλοι οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα, είναι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, καταβάλλουν εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ. και έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για παροχή στεγαστικής συνδρομής από τον Ο.Ε.Κ., καθώς και

β) Συνταξιούχοι Οργανισμών κύριας ασφάλισης μισθωτών, που έχουν καταβάλει ως εργαζόμενοι, εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ.

Οι ανωτέρω πρέπει επιπλέον να συγκεντρώνουν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2008 να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

2. Να ενοικίαζαν κυρία κατοικία το έτος 2008 και να μην έχουν οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους περιουσιακά στοιχεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα, ικανά να τους εξασφαλίσουν οικογενειακή στέγαση.

3. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή στεγαστικό δάνειο από το Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων βάσει του Ν.Δ. 1138/72.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Ο δικαιούχος θα συμπεριλάβει στην αίτηση τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του, μόνο εφόσον συγκατοικούν μόνιμα μαζί του:

α) Την /τον σύζυγό του.

β) Τα ανύπαντρα παιδιά που γεννήθηκαν με ή χωρίς γάμο των γονιών ή νομιμοποιήθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν και δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Τα διαζευγμένα ή σε χηρεία παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, εφόσον δεν δικαιούνται τα ίδια στεγαστικής συνδρομής και δεν έχουν δικό τους εισόδημα.

δ) Τους ανύπαντρους, ορφανούς και από τους δύο γονείς εγγονούς και αδελφούς μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους.

ε) Όσα από τα προηγούμενα προστατευόμενα μέλη (παιδιά, εγγονούς, αδελφούς κ.λ.π.) σπουδάζουν σε ανώτατες ή ανώτερες ή μεταλυκειακές κρατικές σχολές και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του και

στ) Όσα από τα προηγούμενα πρόσωπα είναι ανίκανα για κάθε εργασία, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1) Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατ΄ ελάχιστο στην Ελλάδα τις ημέρες εργασίας που αναφέρονται στον πίνακα προϋποθέσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επίσης από τον ως άνω αριθμό ημερών εργασίας, πρέπει οι 120 τουλάχιστον να έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τριετία 2006, 2007, 2008 και να συνεχίζεται η παροχή εξαρτημένης εργασίας το 2009.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς μέχρι και 50 ημερών εργασίας, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 120 ημερομισθίων που απαιτούνται για την τριετία.

Οι μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι, που κατά το 2009, δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία λόγω ανεργίας, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέχρι και δύο (2) χρόνια μετά την διακοπή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχουν αλλάξει ασφαλιστικό φορέα.

Οι επαναπατρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες μπορούν να εξαγοράσουν μέρος ή το σύνολο των απαιτούμενων ημερών εργασίας.

Οι ομογενείς από την τέως Σοβ. Ένωση που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μέχρι 31/12/1999 και αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας (βάσει Ν. 2790/2000) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ανάλογα με την ζώνη εγκατάστασης και τα μέλη της οικογένειάς τους τις ημέρες εργασίας του παρακάτω πίνακα.

Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κύησης και λοχείας ή προσωρινής συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 50% και άνω υπολογίζονται ως ημέρες εργασίας.

Ο χρόνος στράτευσης του δικ/χου, υπολογίζεται σε 10 ημέρες εργασίας ανά μήνα, μόνο αν απαιτείται συμπλήρωση του συνολικού αριθμού ημερών εργασίας της κατηγορίας του.

Όποιος προστατεύει παιδί εξομοιώνεται με έγγαμο.

Αν κανένας από τους συζύγους δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας, τότε λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ημερών εργασίας και των δύο συζύγων, με την προϋπόθεση ότι αυτό το άθροισμα είναι μεγαλύτερο κατά 30%, από τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας της κατηγορίας τους.

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν δικαίωμα υποβολής, αίτηση υποβάλλει μόνο ο ένας μετά από δική τους απόφαση και σε περίπτωση διαφωνίας τους, εκείνος που έχει τις περισσότερες ημέρες εργασίας στην ασφάλιση.

2) Συνταξιούχοι

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος ή λόγω θανάτου, δικαιούνται συμμετοχή στην επιδότηση ενοικίου ανεξαρτήτως ημερών εργασίας. Αρκεί μόνο για τις ημέρες εργασίας που είχαν ασφαλισθεί σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης να είχαν καταβληθεί εισφορές υπέρ ΟΕΚ και κατά το χρόνο συνταξιοδότησης τους να ήταν δικαιούχοι ΟΕΚ.

Η παροχή επιδότησης αφορά τα ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2008 και καταβάλλεται εφ΄ άπαξ.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Δικαιούχοι που έχουν τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις, λαμβάνουν πλήρη επιδότηση.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Όσοι δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο μέγιστο εισόδημα της κατηγορίας τους λαμβάνουν μειωμένη επιδότηση. Σέ αυτή την περίπτωση η επιδότηση καταβάλλεται μειωμένη κατά το ποσό της υπέρβασης (ισχύει και ο περιορισμός των 345 ευρώ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ζευγάρι χωρίς παιδιά με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ παίρνει πλήρη επιδότηση 1.380 ευρώ . Αν το ίδιο ζευγάρι έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.500 ευρώ , (υπέρβαση 500 ευρώ) θα πάρει επιδότηση: 1.380 ευρώ – 500 ευρώ = 880 ευρώ.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 50% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Οι παρακάτω δικαιούχοι του προγράμματος 2009 λαμβάνουν την επιδότηση ενοικίου που αντιστοιχεί στην κατηγορία του καθενός, προσαυξημένη κατά 50%, ήτοι:

α) Μακροχρόνια άνεργοι

β) Όσοι έμειναν άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εντός του 2009 εφόσον το διάστημα της ανεργίας είναι μεγαλύτερο των 3 μηνών.

γ) Δικαιούχοι που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν εντός του 2009 από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων Νομών.

δ) Δικαιούχοι οποιασδήποτε κατηγορίας που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008) δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

α) Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας τους ήταν διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, καταβάλλεται επιδότηση μόνο για τους μήνες της μίσθωσης.

β) Το μηνιαίο ποσό επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πραγματικά καταβληθέν ποσό του ενοικίου του.

γ) Ποσό επιδότησης ενοικίου μικρότερο των 345 ευρώ δεν χορηγείται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

1) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, που συμπληρώνονται επί τόπου στα ΚΕΠ.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών. Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελμα απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση απαιτείται απόφαση για δικαστική επιμέλεια των παιδιών έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωμένο). Σε περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από τη χώρα του, να είναι επικυρωμένο από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή και να είναι επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο, που είναι μέλος Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου

3) Φορολογική δήλωση οικον. έτους 2009 (για τα εισοδήματα του 2008). Το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης πρέπει να είναι επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΥΟ. Σε αντίθετη περίπτωση μαζί με αυτό θα πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος (οικ. έτους 2009). Αιτήσεις χωρίς αυτά τα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδημα που έχει η (ο) σύζυγος τους.

Αυτοί θα προσκομίσουν: α) αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (θεωρημένο από Δ.O.Υ.) β) απόδειξη πληρωμής ενοικίου και γ) βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον Οργανισμό κύριας ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) και το Επικουρικό τους Ταμείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδημα έτους 2008.

4) Το έντυπο Ε9 έτους 2005 που κατέθεσαν στην αρμόδια Δ.O.Υ. για την περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και του έτους 2009, εφόσον υπήρξε μεταβολή. Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Εντύπου Ε9 διότι δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο το δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86.

5) Βεβαίωση του οργανισμού κύριας ασφάλισης (οι εργαζόμενοι δικαιούχοι) στην οποία θα αναγράφεται α) το σύνολο των ημερομισθίων που έχει πραγματοποιήσει ο εργαζόμενος στην Ελλάδα, από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, β) τα συνολικά ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 γ) τα ημερομίσθια του 2009 και δ) εάν γίνονται κρατήσεις υπέρ Ο.Ε.Κ.

6) Απόφαση συνταξιοδότησης (οι συνταξιούχοι) από τον ασφαλιστικό φορέα, η οποία θα αναφέρει εάν έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ Ο.Ε.Κ.

7) Η μακροχρόνια ανεργία αποδεικνύεται με:

Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανεργία (τουλάχιστον για 12 μήνες και άνω), κάρτα ανεργίας θεωρημένη τους αντίστοιχους μήνες μέχρι την υποβολή της αίτησης και υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν αλλάξει ασφαλιστικό φορέα μέχρι την υποβολή της αίτησης (να αναγραφεί στην έντυπη δήλωση). Σε αυτή την περίπτωση το επίδομα ενοικίου χορηγείται για 2 χρόνια από την διακοπή του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Λάθη σε χιλιάδες Ε9 –Ηλεκτρονικές Διορθώσεις


Πεντακόσιες χιλιάδες σημειώματα αποστέλλει η Γενική Γραμματεία πληροφορικών συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας, έως το τέλος Ιουνίου, σε ιδιοκτήτες ακινήτων για λάθη στις δηλώσεις του Ε9, των ετών 2005-2008, τα οποία δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους και τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Στα σημειώματα που αποστέλλει η Γενική Γραμματεία πληροφορικών συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας καλεί τους φορολογούμενους να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο www.e-9.gr προκειμένου να διορθώσουν τα λάθη τους και να τους επιμερισθεί ο αναλογούν φόρος για τα ακίνητα τους .

Και από εφορίες και ΚΕΠ η διόρθωση των Ε9

Και μέσω των εφοριών θα μπορούν πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων που .....

έχουν υποβάλλει Ε9 με λάθη, να προχωρούν στις απαραίτητες διορθώσεις. Σε αυτή τη λύση προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών μετά από τα έντονα παράπονα κυρίως ηλικιωμένων φορολογουμένων για τη διαδικασία που ακολουθούνταν μέχρι σήμερα.
Όπως είχε αναφέρει το Capital.gr πολλοί είναι αυτοί που δεν είναι εξοικειωμένοι με το internet με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις τω λαθών.

Έτσι λοιπόν το ΥΠΟΙΚ διεύρυνε τους τρόπους αποκατάστασης των στοιχείων του Ε9 εκτός από το διαδίκτυο και μέσω των εφοριών.
Μάλιστα οι τελευταίες λεπτομέριες απομένουν ώστε οι φορολογούμενοι να μπορούν να διορθώνουν τα λάθη τους και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Με πληροφορίες από το capital.gr

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Από την 1η Ιουλίου οι φόροι στα καύσιμα και τα τέλη για κινητά


Εκατομμύρια φορολογούμενοι με έμμεσο ή άμεσο τρόπο θα επιβαρυνθούν προκειμένου να γεμίσουν τα άδεια κρατικά ταμεία καθώς τα έσοδα του προϋπολογισμού έχουν κυριολεκτικά καταρρεύσει στο α' εξάμηνο του 2009.

Καύσιμα, κινητά με τέλη σύνδεσης, καρτοκινητά, ακίνητα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και υψηλά εισοδήματα θα βρεθούν στο στόχαστρο σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το δημόσιο έλλειμμα λόγω της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να εισπράξει βεβαιωμένα έσοδα.

Με βάση τις ισχύουσες φορολογίες, 3,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν σε διάστημα λιγότερο των τριών μηνών όχι μία αλλά .....

δύο φορές το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων.
Ως το τέλος του μηνός ολοκληρώνεται η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για το ΕΤΑΚ του 2008 και τον Σεπτέμβριο θα λάβουν οι ίδιοι τα εκκαθαριστικά του 2009.

Σημαντική επιβάρυνση για εκατομμύρια κατόχους ΙΧ επιφυλάσσει η αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδα Το Βήμα, η αύξηση των ΕΦΚ καυσίμων θα διαμορφωθεί από 10% ως 20%. Αυτό θα σημαίνει αύξηση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης από 5 ως 10 λεπτά ανά λίτρο.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

Τμήμα Αστυνόμευσης Μεταναστών ζητάει ο δήμαρχος Φιλιατρών

Τη δημιουργία Τμήματος Αστυνόμευσης Μεταναστών στα Φιλιατρά ζητεί με έγγραφό του ο δήμαρχος της πόλης Αλκης Ξύγκας προς τον αρμόδιο υφυπουργό Δημοσίας Τάξεως Χρήστο Μαρκογιαννάκη.
Απ’ ό,τι φαίνεται στην σχετική επιστολή, το πρόβλημα με τους οικονομικούς μετανάστες -πολλοί από τους οποίους είναι παράνομοι - είναι πολύ μεγάλο στην πόλη των Φιλιατρών, καθώς υπολογίζονται σε περίπου 2.500, υπάρχει κλίμα ανασφάλειας, ενώ έχει διαπιστωθεί και αύξηση των κλοπών.

Τονίζει δε ο κ. Ξύγκας ότι ο δήμος από την πλευρά του προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν χώρο για την στέγαση του σχετικού τμήματος και να αναλάβει στο μέτρο των δυνατοτήτων του και τον εξοπλισμό του.
Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή του ο κ. Ξύγκας τονίζει: .......


«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της πόλης μας, σας εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για την υγεία τους, την ασφάλειά τους και την διαφύλαξη των περιουσιακών τους στοιχείων.
Δυόμισι χιλιάδες αλλοδαποί διαφόρων εθνικοτήτων διαμένουν στον δήμο μας, εκ των οποίων ποσοστό 70% είναι παράνομοι.
Η συγκέντρωση των μεταναστών στην πόλη ευνοείται από την προσφορά εργασίας στον αγροτικό τομέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ελαιοκομιδή, ανοιχτή ή θερμοκηπιακή καλλιέργεια κηπευτικών, συγκομιδή καρπουζιού κ.λπ.).

Όμως ο μεγάλος αριθμός αυτών και η ανεξέλεγκτη διαμονή τους σε συνδυασμό με την ελλιπή αστυνόμευση δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της πόλης.
Οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι τραγικές, χωρίς τις βασικές προϋποθέσεις υγιεινής με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών.
Η ανέχεια τους οδηγεί ανενόχλητα σε παραβατικές πράξεις με συνέπεια να παρατηρείται αύξηση των κλοπών οικιών, καταστημάτων έως και αγροκαλλιεργειών, ενώ το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων είναι έκδηλο στην καθημερινή τους ζωή.
Με δεδομένη την αλληλεγγύη των πολιτών στους οικονομικούς μετανάστες, ο δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή εσνωμάτωσή τους στην τοπική κοινωνία αλλά ο συνεχής αυξανόμενος αριθμός παράνομων μεταναστών έχει λάβει τραγικές πλέον διαστάσεις.

Κατόπιν σύσκεψης με όλους τους φορείς και λόγω της σοβαρότητας του θέματος, ο δήμος αιτείται τη δημιουργία Τμήματος Αστυνόμευσης Αλλοδαπών στην πόλη.

Πηγή: Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Περίμεναν δολοφονία αστυνομικού

Εκθεση με λεπτομερείς αναφορές για την αναμενόμενη δράση της «Σέχτας Επαναστατών» είχε από τις αρχές Φεβρουαρίου στα χέρια της η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
Τις αναλύσεις συνέταξαν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και σ' αυτές διατυπωνόταν το συμπέρασμα ότι το επόμενο χτύπημα θα ήταν σε βάρος αστυνομικού. Ωστόσο οι έριδες για την «πρωτοκαθεδρία επί των ερευνών» δεν άφησαν χώρο σε περαιτέρω ενέργειες.
Την ίδια τύχη φέρεται να είχαν και οι εκθέσεις της Σκότλαντ Γιαρντ, μέσω των οποίων οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες είχαν προτείνει την εσωτερική αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

Η αντιμετώπιση του νέου κύματος τρομοκρατίας .........

προβληματίζει ιδιαίτερα (και) επειδή οι διωκτικές αρχές εκτιμούν πως πίσω από τη δράση της «Σέχτας Επαναστατών» και του «Επαναστατικού Αγώνα» βρίσκεται ένα κοινό καθοδηγητικό κέντρο. Θεωρούν ότι στο κέντρο αυτό μετέχουν μέλη παλαιότερων τρομοκρατικών οργανώσεων.
Πηγή:http://www.kathimerini.gr/

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
.
.
Θα περάσει έτσι η μεγάλη απάτη που έγινε με το "Βήμα"; Έβαλε ρεπορτάζ με λεπτομέρειες από την συνάντηση του Ερντογάν με τον Καραμανλή και ενώ ο πρωθυπουργός της Τουρκίας ακύρωσε το ταξίδι! Μόνοι τους έγραψαν ότι τους κατέβηκε από το κεφάλι από την Παρασκευή επειδή πίστευαν ότι θα έρθει. Και έγραψαν ένα κείμενο δύο ημέρες νωρίτερα αλλά να...που η δημοσιογραφία τους έχασε. Αν και αυτό είναι ...δημοσιοκαφρία. Να τους χαίρονται όλοι μαζί. Η ΕΣΗΕΑ και οι πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές που κάθονται σούζα μπροστά τους. Μιλάμε για μια τεράστια απάτη σε βάρος του αναγνωστικού κοινού.Έτσι είναι τα περισσότερα ρεπορτάζ. Γράφουν ότι θέλουν και όχι ότι πραγματικά έγινε.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

Το νέο μουσείο της ακρόπολης και οι τσαρλατάνοι...


Έφτασαν και τα εγκαίνια του νέου μουσείου της Ακρόπολης των Αθηνών και όλοι οι πολιτικοί μας και λοιποί παρατρεχάμενοι έβαλαν τα καλά τους για να παραβρεθούν στο ιστορικό γεγονός της μεταπολιτευτικής ζωής της χώρας. Και μετά;
Όλοι νομίζουμε ότι φτιάχνοντας ένα τόσο καλό μουσείο για το δημοφιλέστερο αρχαιολογικό αξιοθέατο της χώρας μας κάναμε το χρέος μας απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά και την ιστορία μας. Λάθος , μέγα λάθος.
Δεν λέμε ότι αυτό το μουσείο δεν ήταν απαραίτητο για τα ευρήματα της Ακρόπολης των Αθηνών. Απλώς θέλουμε να τονίσουμε την εκμετάλλευση μερικών επιτήδειων που φτιάχνουν και προβάλουν έργα με σκοπό το κέρδος. Γιατί αυτό το μουσείο, μερικοί πρώτα το βλέπουν σαν κέρδος οικονομικό και ύστερα σαν ένα ναό της τέχνης και της ιστορίας μας.
Θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί δεν μπορώ την υποκρισία. Την υποκρισία επιτηδείων πολιτικών και πολιτών που το μόνο που τους νοιάζει είναι το κέρδος και η αρπαχτή σε βάρος του πιο πολύτιμου πράγματος που μπορεί να έχει μια χώρα, την ιστορία της.
Η υποκρισία των πολιτικών στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι θέλουν να προβάλουν τις αρχαιότητες της χώρας μας με διαφόρους τρόπους, εκμεταλλευόμενοι προς όφελος τους αυτή την προβολή, μα έχουν ξεχάσει τελείως ότι πρέπει πρώτα να γνωρίσουν την ιστορία τους οι πολίτες αυτής της χώρας. Να γνωρίσουν τι σημαίνουν όλες αυτές οι αρχαιότητες για εμάς τους νεοέλληνες να μας πείσουν να επισκεφτούμε το νέο μουσείο της ακρόπολης και κάθε μουσείο της χώρας μας και να γνωρίζουμε από πριν πως πρέπει να δούμε το κάθε έκθεμα που θα συναντήσουμε μέσα σε αυτά. Αντί αυτού έχουν δώσει την διδασκαλία της ιστορίας μας σε επιτήδειους τσαρλατάνους της τηλεόρασης και διαφόρων εντύπων να καπηλεύονται αυτή την ιστορία με φαντάσματα και μπουρδολογίες. Έχουμε τους διάφορους Λιακόπουλους να διδάσκουν ιστορία στους νεοέλληνες και το κράτος δεν μπαίνει ούτε καν στον κόπο να πει ότι οι πραγματικοί φορείς μετάδοσης της ιστορικής αλήθειας και της ιστορίας μας είναι η ακαδημαϊκή έρευνα, η ιστορικά και αρχαιολογικά αποδεδειγμένη ερεύνα .
Έτσι όλοι αυτοί οι επιτήδειοι κερδίζουν χρήματα και μολύνουν την ιστορική σκέψη των πολιτών και το κράτος φτιάχνοντας μουσεία νομίζει ότι διδάσκει τους Έλληνες ιστορία. Πρώτα μαθαίνεις κάποιον θεωρία οδήγησης, που είναι το γκάζι και που είναι το φρένο και μετά τον βάζεις στο τιμόνι
Έτσι θα πάει κάποιος έλληνας να επισκεφτεί το νέο μουσείο και με την ευκαιρία θα ανέβει και στο βράχο της ακρόπολής και θα νομίζει ότι ο Παρθενώνας έχει ενεργειακό πεδίο και από πάνω δεν μπορεί να περάσει ούτε πουλί πετούμενο ( κατά τα λεγόμενα των διαφόρων τσαρλατάνων). Για την ιστορία πάντως σας αναφέρω πως την τελευταία φορά που πήγα στην ακρόπολη εκτός του ότι υπήρχαν πάνω στο μνημείο του Παρθενώνα συντηρητές που εργάζονταν είδα και περιστέρια που είχαν καθίσει πάνω από το αέτωμα του ναού για να κάνουν τα δικά τους και φεύγοντας πέρασαν πάνω από το ναό.
Τέλος, μην νομίζεται ότι το θέμα δεν είναι σοβαρό και ότι αυτοί οι τύποι δεν αποτελούν απειλή για την ιστορία μας. Αντίθετα αυτοί σπέρνουν και όπου πιάσει.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Άλκης Ξύγκας: Δεν υπάρχει απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για την παράκαμψη των Φιλιατρών


Δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατρών, προς τα πού θα γίνει η παράκαμψη της πόλης, σύμφωνα με τα όσα είπε στο «Θάρρος» ο δήμαρχος Άλκης Ξύγκας. Ο κ. Ξύγκας πρόσθεσε πως η ΔΕΣΕ Τρίπολης εκπονεί μελέτη που έχει ήδη περιβαλλοντικές απαλλαγές. Με αυτή προτείνονται δύο λύσεις: η ανατολική παράκαμψη και η δυτική. Ο δρόμος, συνέχισε, δεν είναι κλειστός όπως η Ιόνια Οδός και έχει τέσσερις ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ διευκρίνισε πως όλα βρίσκονται στο στάδιο της προμελέτης και, κατά συνέπεια, δεν έχει ληφθεί απόφαση.
.
Η έκθεση
.
Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα και τις προτάσεις της σχετικής τεχνικής έκθεσης, που βρίσκεται στο Δήμο Φιλιατρών, «η διέλευση της εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Μεθώνης δια μέσου του πολεοδομικού ιστού της πόλης και μάλιστα με περιπορεία χωρίς ξεκάθαρη όδευση, δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην πόλη επιβαρύνοντάς την κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά, ενώ εμπλοκή της τοπικής με την υπερτοπική κυκλοφορία, πέραν των χρονικών καθυστερήσεων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους στην ασφάλεια οχημάτων και πεζών. Με τη δυτική παράκαμψη παρακάμπτεται η πόλη των Φιλιατρών από δυσμάς, ..........απαλλάσσοντας έτσι τον πολεοδομικό ιστό από τη διερχόμενη κυκλοφορία, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις επί της εθνικής οδού, καθώς και στην τοπική κυκλοφορία και εξυπηρέτηση του οικισμού. Ταυτόχρονα, απομακρυνόμενη αυτή αρκετά από τον αστικό ιστό, δεν παρεμποδίζει την επέκταση της πόλης προς όλες τις κατευθύνσεις, η τάση της οποίας βέβαια φαίνεται να είναι προς ανατολάς, ενώ δίνει τη δυνατότητα και για αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης, η οποία λόγω της μορφολογίας των ακτών, είναι σήμερα εντελώς αναξιοποίητη, καθώς και τη δυνατότητα για μεταφορά στη ζώνη διέλευσης επαγγελματικών και λοιπών χρήσεων, απαλλάσσοντας τον οικιστικό ιστό από αυτές. Σε αντίθεση, η ανατολική παράκαμψη, αν και εκτρέπει και αυτή τη διερχόμενη κυκλοφορία έξω από το συνεκτικό πολεοδομικό ιστό, διέρχεται σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτόν στα όρια του υπάρχοντος ιδρύματος (ΚΑΦΚΑ) και σε περιοχή οικιστικής ανάπτυξης προς Ανατολάς, λόγοι μάλλον για τους οποίους κρίνεται και αρνητικά από την τοπική κοινωνία. Επίσης, διασταυρώνει τρεις κύριες κάθετες οδούς και μια δευτερεύουσα, όπου τα έργα ανισοπεδοποίησης στις δύο από αυτές και εκτροπής της κυκλοφορίας στην περιοχή του προβλεπόμενου ισόπεδου κόμβου, θα δημιουργήσουν πρόσθετη επιβάρυνση και όχληση στην υπάρχουσα αστική περιοχή. Για το τμήμα της δυτικής παράκαμψης Φιλιατρών έχουν εκπονηθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες του πρώτου σταδίου, που βρίσκονται υπό έγκριση, ενώ για το επόμενο τμήμα από το πέρας της παράκαμψης Φιλιατρών έως Γαργαλιάνους, έχει ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και το έργο είναι ώριμο προς δημοπράτηση. Το υπό μελέτη οδικό έργο εντάσσεται στη μελέτη του τμήματος “Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι”, που αποτελεί τμήμα της εθνικής οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη, το οποίο με το σειρά του αποτελεί μέρος του κύριου οδικού άξονα από Πάτρα έως Μεθώνη. Η βελτίωση και αναβάθμιση του τμήματος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι εντάσσεται στο πλαίσιο βελτίωσης και αναβάθμισης του κύριου οδικού άξονα από Κυπαρισσία έως Μεθώνη, που, σε συνδυασμό με τον προωθούμενο στα έργα παραχώρησης οδικό άξονα Πάτρα – Τσακώνα, θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της δυτικής Πελοποννήσου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου Κυπαρισσία – Μεθώνη για το οποίο το τμήμα Κυπαρισσία – Φιλιατρά έχει ήδη βελτιωθεί, το επόμενο τμήμα Γαργαλιάνοι – Ρωμανός βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής, θα αυξηθεί κατά πολύ η κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού και θα μειωθούν σε μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι των τροχαίων ατυχημάτων.Επίσης, λόγω της ευκολότερης, συντομότερης, ταχύτερης και ασφαλέστερης πρόσβασης που θα προκύψει από την υλοποίηση του συνολικού έργου, αναμένεται ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής διέλευσης της δυτικής Μεσσηνίας».
Πηγή: Θάρρος
ΣΧΟΛΙΟ Εμείς επαναλαμβάνουμε την θέση μας ότι η ανάπτυξη της πόλης ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΔΥΤΙΚΑ. Οχι ανατολικά. Προς το Λιμενάρι είναι το μέλλον των Φιλιατρών και όχι προς τα όρη και τ' άγρια βουνά. Από που θα περάσει ο δρόμος της παράκαμψης, δεν μας ενδιαφέρει. Ας περνά και μέσα από το Δημαρχείο. Το πρωτεύον είναι Η ΠΟΛΗ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ (ΔΥΤΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ.) Αυτή είναι η ευκαιρία των Φιλιατρών. Ευελπιστούμε το Δημοτικό συμβούλιο να λάβει την σωστή απόφαση για το μέλλον των Φιλιατρών και όχι για τα όρη και τ' άγρια βουνά. Παραδειγματιστείτε από την Κυπαρισσία. Κορόϊδα ήταν που αναπτύχθηκαν Δυτικά????? Φοβόμαστε ότι κάποιοι μεθοδεύουν την ανάπτυξη της πόλης προς το βουνό. και αυτό θα είναι ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΑΝΗΠαρελθόν θα αποτελέσει - απ’ό,τι δείχνουν τα πράγματα - για την Εράνη ο Στέφανος Βαρούχας... Ο 20χρονος μέσος που έκανε καλές εμφανίσεις φέτος με τη φανέλα τής φιλιατρινής ομάδας έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον δύο ομάδων και το πιο πιθανό είναι να μην συνεχίσει στην ομάδα τη νέα περίοδο.
Συγκεκριμένα έχουν γίνει δύο σοβαρές προτάσεις στην ομάδα για τον Βαρούχα και εξετάζονται πολύ σοβαρά από την διοίκηση, μιας και είναι καλές τόσο για την Εράνη όσο και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
Μάλιστα η μία είναι από ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας. Οσον αφορά το θέμα του προπονητή, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα και οι επαφές συνεχίζονται με τεχνικούς τόσο από τη Μεσσηνία όσο και εκτός νομού. Αυτή την εβδομάδα ίσως υπάρξει συμφωνία με κάποιον
προπονητή, όμως μπορεί η υπόθεση να κρατήσει και την άλλη εβδομάδα αφού πρόκειται για ένα θέμα που οι διοικούντες

θέλουν να το ψάξουν.
Μετά τον προπονητή θα ξεκινήσουν οι επαφές με τους παίκτες του φετινού ρόστερ και πρόθεση είναι να παραμείνουν οι περισσότεροι.
Το ευχάριστο είναι πως από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποχώρησε κανένα μέλος και μάλιστα τις επόμενες ημέρες είναι πιθανό να έχουμε 2-3 προσθήκες στη διοίκηση από ανθρώπους που έχουν προθυμοποιηθεί να βοηθήσουν
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Επιδοτήσεις επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο


Το ποσό των 370 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για επιδοτήσεις επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο μέχρι το 2013. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σωτήρης Χατζηγάκης, ο οποίος υπέγραψε τη σχετική απόφαση, δήλωσε ότι η κυβέρνηση προωθεί συνεχώς προγράμματα για μια πολύπλευρη και σύγχρονη ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια.
Οι επενδύσεις που θα επιδοτηθούν αφορούν παράλληλες -με τη γεωργική- δραστηριότητες όπως τουριστικά καταλύματα, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης ειδών διατροφής, χώρους εστίασης και αναψυχής, πολιτιστικές δραστηριότητες, ανακαίνιση οικισμών κλπ.
Το πρόγραμμα "ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και δραστηριοποίηση της αγροτικής οικονομίας" προβλέπει:
-Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες. Δικαιούχοι είναι αγρότες και μέλη αγροτικού νοικοκυριού που θα αναπτύξουν νέες δραστηριοότητες (τουρισμός, βιοτεχνίες κλπ.). Θα ενισχύονται με 60% της επένδυσης και ως 600.000 ευρώ.
-Στήριξη και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων.Ενισχύονται βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση, δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, βελτίωση υποδομών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλπ. Θα ενισχύονται με 60% και ως 600.000 ευρώ.
-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. Ενισχύονται τουριστικές επενδύσεις (αγροτοτουρισμός) χώροι εστίασης - αναψυχής, προβολή των τουριστικών περιοχών κλπ. Η επιδότηση φτάνει το 60% και ως 600.000 ευρώ.
-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό. Ενισχύονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, υποδομές και προμήθεια εξοπλισμού (στολές, μουσικά όργανα κλπ.). Η ενίσχυση φτάνει το 75% και ως 30.000 ευρώ.
-Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών. Αφορά παρεμβάσεις σε σπίτια (ανακαίνιση εξωτερικών όψεων) και την ανάδειξη οικισμών. Επιδοτείται με 60% και ως 40.000 ευρώ.
-Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς. Αφορά επενδύσεις για διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου (μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια κλπ.). Η επιδότηση φτάνει το 75% και ως 200.000 ευρώ.

BEST TV
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

Την Κυριακή η γενική συνελευση του Τέλλου Άγρα

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται ο Τέλος Αγρας μετά και την αναβολή της προχθεσινής Γενικής Συνέλευσης που είχε στόχο την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σίγουρα υπάρχει η
δικαιολογία ότι αρκετοί δημότες Γαργαλιάνων είχαν πάει με το Δήμο στην Εδεσσα όπου γίνονταν το περασμένο διήμερο εορταστικές εκδηλώσεις στη μνήμη του Μακεδονομάχου Τέλλου Αγρα...
Ομως η ουσία είναι πως η κατάσταση στο σύλλογο των Γαργαλιάνων δεν είναι η καλύτερη και θα γίνει ακόμη χειρότερη αν δεν υπάρξει μεγάλη συμμετοχή στη νέα γενική συνέλευση που ορίστηκε για την προσεχή Κυριακή 14 Ιουνίου.
Η είσοδος νέων μελών στο συμβούλιο κρίνεται απαραίτητη και γι' αυτό το σκοπό χθες το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση με την οποία καλεί το φίλαθλο κόσμο των Γαργαλιάνων να συμμετέχει στην τρίτη κατά σειρά γ.σ.
Αν ούτε την Κυριακή υπάρξει ενδιαφέρον και δεν βγει νέα διοίκηση, τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η συνέχεια της ομάδας.

Η ανακοίνωση της διοίκησης

Αναλυτικά η ανακοίνωση της διοίκησης του Τέλου Αγρα έχει ως εξής: "Το απερχόμενο Δ.Σ. του Τέλου Αγρα και ο πρόεδρός του Κώστας Κατρίτσης μετά την αναβολή της Γενικής Συ-
νέλευσης που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 14 Ιουνίου, καλούν το φίλαθλο κόσμο των Γαργαλιάνων να συμμετάσχει μαζικά στην επόμενη και κρίσιμη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 8.30 στη βιβλιοθήκη της πόλης. Πρέπει
οι φίλαθλοι της πόλης και όσοι αγαπούν τον Τέλο Αγρα να το αποδείξουν έμπρακτα με την παρουσία τους. Η ιστορία της ομάδας αλλά και η πορεία της τα τελευταία χρόνια μα αποκορύφωμα την φετινή άριστη, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, παρουσία της επιβάλλουν όλοι
όσοι αγαπάμε την ομάδα να κάνουμε το χρέος μας.
Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη μας, δεν δημιουργεί σε κανέναν δυσβάσταχτες υποχρεώσεις και θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις επιτυχίας των στόχων, που ίδια η Γενική Συνέλευση θα βάλει για την παραμονή της ομάδος στα πρωταθλή-
ματα.
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τα παιδιά της πόλης μας χρειάζονται τον αθλητισμό. Στην ομάδα λειτουργούν τμήματα παιδικά και προπαιδικά που στόχο έχουν να πάρουν τα παιδιά από κάθε επιζήμια ενασχόληση και να τα οδηγήσουν στον αθλητισμό. Καλούμε όσους, για
τον οποιοδήποτε λόγο, δικαιολογημένο ή όχι, απείχαν από την προσπάθεια των τελευταίων χρόνων να πλαισιώσουν την ομάδα και να μετέχουν εφόσον το επιθυμούν στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή να δώσουν με την παρουσία
τους δύναμη και κουράγιο για τη συνέχεια της προσπάθειας και του στόχου που θα τεθεί από όλους μας. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα είναι παρόν και θα στηρίξει την προσπάθεια του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ο κόσμος της πόλης μας
δείξει το ενδιαφέρον του". Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Το Σαββατοκυρίακο η γιορτή του καρπουζιού στα ΦιλιατράΤο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται ολοκληρώνεται η φετινή γιορτή καρπουζιού με πλήθος εκδηλώσεων που θα έχουν επίκεντρο τον Αγρίλη, την καρδιά της καρπουζοπαραγωγής της Τριφυλίας και της Μεσσηνίας γενικότερα. Τις μέρες αυτές ολοκληρώθηκε και η συγκομιδή που για άλλη μια χρονιά χαρακτηρίστηκε από την πολύ καλή ποιότητα του προϊόντος και εξαγωγές σε πάρα πολλές χώρες, ενώ σημαντικές ποσότητες διατέθηκαν και στην εγχώρια
αγορά.
Οσον αφορά τις εκδηλώσεις, αυτές θα ξεκινήσουν το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα με ψυχαγωγικό πρόγραμμα από τη «Θεατρική ομάδα κλόουν» του Βασίλη Φλώρου και στη συνέχεια θα υπάρχουν παιχνίδια για τα παιδιά με την ίδια ομάδα στο γήπεδο του μπάσκετ. Στις 8.30 το βράδυ θα γίνουν οι χαιρετισμοί από τους επισήμους και θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα «Το καρπούζι και τα προβλήματά του» από τον Γεώργιο Αλεξανδρόπουλο παραγωγό καρπουζιού, εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών. Η βραδιά της πρώτης ημέρας θα κλείσει με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον Μπάμπη Τσέρτο και την ορχήστρα του.
Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία με αρτοκλασία στον ναό της Παναγίας της Αγριλιώτισσας προς ευλογία των καρπουζοπαραγωγών.
Το απόγευμα στις 7.30 θα υπάρχει και πάλι ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τη «Θεατρική ομάδα κλόουν» και στην συνέχεια παράσταση από την ίδια ομάδα για τα παιδιά στο γήπεδο του μπάσκετ. Από τις 8.30 ως 9.30 το βράδυ θα επισκεφθεί τα περίπτερα των Συλλόγων Γυναικών η σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις παραγωγών καρπουζιού και έργων ζωγραφικής, όπως και παιχνίδια με καρπούζια, ενώ η βραδιά θα κλείσει με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον Γιάννη Καλογερόπουλο και το μουσικό του σχήμα.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Στα τρία ο δρομος Κόρινθος -ΚαλαμάταΜε εντατικούς ρυθμούς σε αρκετά μέτωπα δουλεύεται ο νέος εθνικός δρόμος Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας. Ο κυρίαρχος στόχος, το μεγάλο στοίχημα για το ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι
να παραδοθεί μέσα στο 2009 το τμήμα από το Αθήναιο μέχρι και Λεύκτρο (γέφυρα Αλφειού),
ώστε να αποτελέσουν οριστικά παρελθόν και όσο το δυνατόν πιο σύντομα, οι στροφές της Μεγαλόπολης. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι να παραδοθεί το καλοκαίρι του 2010 το
τμήμα από την Τρίπολη έως το Αθήναιο, που θα αφήσει στην άκρη τις στροφές του Καλογερικού. Η ανακατασκευή του τμήματος Παραδείσια - Τσακώνα, για να γίνουν
παρελθόν και οι στροφές της Τσακώνας, έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του 2010 και είναι ο τρίτος μεγάλος στόχος, που δίνεται αγώνας για να επιτευχθεί.

Επιδίωξη του υπουργείου και του ομίλου “Μορέας” είναι άμεσα να επιταχυνθούν και οι εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου μέσα στη Μεσσηνία, γι’ αυτό και συνεχί-
ζεται η καταβολή χρημάτων σε ιδιοκτήτες με τη διαδικασία των επιτάξεων.

Αναλυτικά η εικόνα των εργασιών:

«Γίνεται μάχη πραγματική», τόνισε στην “Ε” για το έργο των προσβάσεων στη σήραγγα Ραψομμάτη, ο Γιάννης Καρνέσης, διευθυντής Μελετών Κατασκευών Εργων Παραχώρησης
Πελοποννήσου. Κι επιβεβαίωσε πως δουλεύονται όλα τα μέτωπα, πριν και μετά τη σήραγγα και στη γέφυρα Αλφειού. Παράλληλα, ικανοποιητικά προχωράει και η δεύτερη σήραγγα στο Ραψομμάτη, που μπορεί να δοθεί τους πρώτους μήνες του 2010.
Για τη διάβαση Καλογερικού που φτιάχνει ο όμιλος “Μορέας”, ο κ. Καρνέσης παρατήρησε ότι «οι σήραγγες, μήκους 650 μέτρων, έχουν φθάσει στα 600 μέτρα από το βόρειο στόμιο. Τα τελευταία 50 πρέπει να γίνουν από το νότιο. Καθυστέρησαν οι εργασίες λόγω αρχαίων,
του δρόμου του Παυσανία, που βρέθηκε εκεί. Πέρασε το θέμα από το ΚΑΣ που ενέκρινε την εκτέλεση έργων σε μήκος 70 μέτρων. Και έτσι θα προχωρήσουμε και από το νότιο
στόμιο». Το στέλεχος του ΥΠΕΧΩΔΕ επεσήμανε πως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το Μάρτιο του 2010 θα δοθούν οι σήραγγες στο Νεοχώρι και το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου
στη Στέρνα. Σήραγγες που έχουν ξετρυπήσει, ενώ στο Νεοχώρι γίνεται η επένδυσή τους.
Τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η
δεύτερη σήραγγα στο Αρτεμίσιο. Τότε θα κλείσει η πρώτη, η υφιστάμενη, για βαριά συντήρηση και αναβάθμιση. Και οι δύο θα λειτουργήσουν κανονικά προς το τέλος του χρόνου.
Για το Παραδείσια - Τσακώνα ο κ. Καρνέσης σημείωσε ότι η ανακατασκευή προχωράει με εντατικούς ρυθμούς και πως στόχος είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να παραδοθεί μέσα στο 2010. «Είναι δύσκολο έργο. Προχωράει η θεμελίωση της τοξωτής γέφυρας και έχει παραγγελθεί η γέφυρα», παρατήρησε σχετικά.

ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Στόχος του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι το αμέσως επόμενο διάστημα να ενταθούν οι εργασίες της σύμβασης παραχώρησης και στη Μεσσηνία. Ο κ. Καρνέσης μας ενημέρωσε ότι: Στα πρώτα 4 χιλιόμετρα έχει γίνει παρακατάθεση των χρημάτων και το έργο έχει ξεκινήσει και δουλεύεται. Από το 4ο έως το 10ο χιλιόμετρο, από τα όρια των Δήμων Οιχαλίας - Μελιγαλά μέχρι και τ’ Αρφαρά, έχουν δοθεί οι επιτάξεις στις μισές ιδιοκτησίες. Πέ- μπτη - Παρασκευή έχει προγραμματιστεί να δοθούν τα χρήματα των επιτάξεων σε επιλεγμένες ιδιοκτησίες από το 10ο μέχρι και το 21ο χιλιόμετρο (τον Αντικάλαμο), όπου προβλέπεται να γίνουν έργα σημαντικά και πιο δύσκολα τεχνικά (γέφυρες κ.λπ.). Ο “Μορέας” θα κατασκευάσει αυτοκινητόδρομο και 3 χιλιόμετρα δυτικά, προς το Δυτικό Αξονα, όπως προβλέπεται στον κόμβο της Τσακώνας.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

ΠΑΣΕΓΕΣ προς αγρότες – Μην ποτίζετε για να έχετε νερό ! !


Την τιμολόγηση του νερού με βάση τον όγκο κατανάλωσης και όχι με βάση τα καλλιεργούμενα στρέμματα, τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Νερού (ΦοΔΝΕ), αλλά και την αναδιάρθρωση των μη διατροφικών καλλιεργειών (π.χ. βαμβάκι) προς διατροφικές όπως το σιτάρι, προτείνει η μελέτη του Ινστιτούτου Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ) και της ΠΑΣΕΓΕΣ
που παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου στο Ζάπειο. Μπορεί το μέτρο της τιμολόγησης του νερού με βάση τον όγκο κατανάλωσης που προτείνει το ΙΝΑΣΟ και η ΠΑΣΕΓΕΣ να ακούγεται και να θεωρείται από πολλούς πιο δίκαιο – δεδομένου και του προβλήματος της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει ο πλανήτης – αλλά δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και το γεγονός ότι είναι σίγουρα πιο δαπανηρό, αφού ενδεχόμενη εφαρμογή του θα επιβαρύνει σίγουρα ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου.
Παράλληλα και η πρόταση για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η εγκατάλειψη της καλλιέργειας του βαμβακιού (υδροβόρα καλλιέργεια) λόγω της ανάγκης για μεγάλες ποσότητες νερού, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει τελικά να αρχίζουμε να κόβουμε από παντού προκειμένου να καταναλώνουμε λιγότερο νερό. Σίγουρα οι δυο παραπάνω προτάσεις, δεν χρειαζόντουσαν ολόκληρη μελέτη για να προκύψουν ως συμπεράσματα.
Στην ίδια μελέτη με θέμα «Διερεύνηση Εφαρμογής Ενιαίου Μοντέλου Διαχείρισης του Αρδευτικού Νερού στην Ελληνική Γεωργία» αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να αλλάξει η δομή και η λειτουργία των 434 υφιστάμενων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) σε όλη τη χώρα. Η πρόταση του ΙΝΑΣΟ και της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι η δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης Νερού (ΦοΔΝΕ), ο οποίος θα ασκεί τιμολογιακή πολιτική με αρχές και κανόνες στα πλαίσια των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΕΕΥ).
Ωστόσο ένα σημαντικό θέμα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εξ αρχής οι ΦοΔΝΕ είναι η δημιουργία ενός σταθερού και αποτελεσματικού μηχανισμού είσπραξης για την κατανάλωση νερού. Δεδομένου ότι η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και των δικτύων θα χρηματοδοτείται κύρια από την τιμολόγηση του υδροαρδευτικου νερού, τυχόν αποτυχία στο θέμα αυτό θα συμπαρασύρει σε αποτυχία και την όλη προσπάθεια. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα παρουσιασθεί θα είναι σίγουρα η δυσχέρεια των ΤΟΕΒ να εισπράξουν από τα μέλη τους (κάτι που συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό και σήμερα).
Στην παρουσίαση της μελέτης στο Ζάπειο Μέγαρο εκτός των κ.κ. καθ. Εμμανουήλ Ξανθάκη, Προέδρου του Ινστιτούτου Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομία και Τζανέτο Καραμίχα, προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ παρευρέθηκαν ο γ.γ. του ΥΠΑΑΤ, Κ. Σκιαδάς, ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Θεσσαλός, ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξη, Βασίλης Έξαρχος, η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Μπατζελή, νομάρχες και πρόεδροι ΕΑΣ από διάφορες περιοχές της χώρας κ.α.
πηγή: agronews.gr
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Η ΚΣΟΣ ενθαρρύνει την παραγωγή σταφίδας


Με στόχο την ενθάρρυνση των αμπελουργών να παράγουν σταφίδα, η διοίκηση ΚΣΟΣ θα πραγματοποιήσει το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου, στα γραφεία της, σύσκεψη μαζί με 30 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς. Ο καθορισμός της τιμής της σταφίδας καθώς και τακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν, αποτελούν τα κύρια θέματα συζήτησης.


Ενόψει της νέας παραγωγικής περιόδου, τα σταφύλια (σουλτανί) ενδέχεται να είναι πολλά και η ζήτηση από τα οινοποιία μειωμένη, καθώς οι δεξαμενές τους διαθέτουν υψηλά αποθέματα κρασιού. Αυτό έχει οδηγήσει τους παραγωγούς να μην επιθυμούν να απλώσουν τα σταφύλια τους. Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης, η Κοινοπραξία θα επιχειρήσει να τιμολογήσει την σταφίδα, πιθανών, πάνω από 1 € το κιλό. Προσδοκία της είναι η αύξηση της παραγωγής, σε σχέση με τους 300 τ. που παρήγαγε πέρυσι ο Ν. Ηρακλείου.
Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου, τέθηκε επί τάπητος και η λειτουργία του νέου συσκευαστηρίου σταφυλιών και κηπευτικών. Σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά το συσκευαστήριο θα είναι έτοιμο στις 15 Ιουλίου.

πηγή : ΠΑΣΕΓΕΣ
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Μετά το λάδι και το κρασί στα … αζήτητα !


Γεμάτες με κρασιά της προηγούμενης χρονιάς είναι οι δεξαμενές πολλών οινοποιείων της χώρας, αφού η μείωση της κατανάλωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και η αυξημένη περσινή παραγωγή, οδήγησαν σε μεγάλα πλεονάσματα. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου τα αδιάθετα αποθέματα οίνων που έχουν αποθηκευτεί σε συνεταιριστικά και ιδιωτικά οινοποιεία σε όλες τις παραγωγές περιοχές της χώρας, ξεπερνούν τους 35.000 τόνους.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε τοπικό επίπεδο, όπου μέρος του κρασιού που παρήχθη την περσινή χρονιά δεν έχει εμφιαλωθεί και παραμένει στις δεξαμενές. Παράγοντες του κλάδου ωστόσο εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη ποσότητα θα διοχετευθεί στην ντόπια αγορά πριν από την παραλαβή της νέας σοδειάς.


Μελέτη της Hellastat για την παραγωγή κρασιού


Στη μελέτη της Hellastat καταγράφεται αύξηση 8,2% στην εγχώρια αγορά παραγωγής κρασιού για το 2008 οπότε παρήχθησαν 380 χιλιάδες χιλιόλιτρα. Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, από τους ερευνητές διατυπώνεται η εκτίμηση ότι αυτός θα αναπτυχθεί με χαμηλούς ρυθμούς τα επόμενα έτη, αποσπώντας κυρίως μερίδια από την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με τον χαμηλότερο αλκοολικό βαθμό, το χαμηλότερο κόστος, αλλά και τις συνήθειες των καταναλωτών. Η εγχώρια κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε σε 3.200 χιλ. hl το 2008, βαίνοντας φθίνουσα την τελευταία τριετία. Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί η διακίνηση χύμα κρασιού (65-70% περίπου), η οποία λαμβάνει χώρα κυρίως στους χώρους εστίασης. Άλλα κανάλια διανομής περιλαμβάνουν τους χονδρεμπόρους (ορισμένοι εκ των οποίων εξειδικεύονται στο κρασί), οι οποίοι προμηθεύουν στη συνέχεια τις κάβες και τους χώρους εστίασης, καθώς και τα super-markets με τα οποία συνήθως συνεργάζονται απευθείας οι μεγάλες εταιρίες του κλάδου. Οι εισαγωγές οίνου το 2007 ανήλθαν σε 238,46 χιλ. hl, αξίας 32,33 εκατ. ευρώ. Η πλειοψηφία αυτών αφορά σε αφρώδη κρασιά, ενώ οι βασικές χώρες προέλευσης των εισαγωγών είναι η Γαλλία και η Ιταλία. Οι εξαγωγές της Ελλάδας διαμορφώθηκαν σε 347,17 χιλ. hl, αξίας 56,45 εκατ. ευρώ το ίδιο έτος. Κύριες χώρες προορισμού των εξαγωγών είναι η Γερμανία και οι Η.Π.Α. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του 11-μήνου του 2008, παρουσιάζεται επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου κρασιού, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9% περίπου (σε αξία και ποσότητα), ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν κάμψη κατά 19% σε ποσότητα και κατά 2,4% σε αξία.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα της Νέας Γρίπης


Εντοπίστηκαν στην Ιορδανία τα δύο πρώτα κρούσματα της νέας γρίπης (γρίπη των χοίρων), ανακοίνωσε αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας. Πρόκειται για δύο νέες γυναίκες που έφτασαν στην Ιορδανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες."Οι δύο γυναίκες εμφάνισαν τα συμπτώματα της νόσου και οι εξετάσεις έδειξαν ότι είναι θετικές στον ιό Η1Ν1", διευκρίνισε ο ίδιος αξιωματούχος...Στη Νέα Ζηλανδία, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας γρίπης τριπλασιάστηκαν μέσα σε μια εβδομάδα. Αρκετά σχολεία έκλεισαν ή αρκετοί μαθητές επέστρεψαν στα σπίτια τους για να προληφθεί η μετάδοση του ιού.


Μέχρι το σαββατοκύριακο, όλα τα κρούσματα αφορούσαν άτομα που είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό ή είχαν έρθει σε επαφή με ταξιδιώτες που επέστρεψαν πρόσφατα στη Νέα Ζηλανδία, όμως ορισμένα από τα νέα κρούσματα δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Στο Μπαχρέιν εντοπίστηκαν τέσσερα νέα κρούσματα της νόσου, συνολικά έντεκα στη μικρή αυτή χώρα του Κόλπου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Το υπουργείο διευκρινίζει πως δύο μαθητές που επέστρεψαν από τις ΗΠΑ και δύο συγγενείς ασθενών προσβλήθηκαν από το ιό. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περίπου 36.000 κρούσματα της νέας γρίπης έχουν εντοπιστεί σε 75 χώρες και 163 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Απαντήσεις για την ανοικτή επιστολή των "Τερψιθιωτών" έδωσε αποκλειστικά στο Φιλιατρά News o Δήμαρχος Κυπαρισσίας.


Αποκλειστική συνέντευξη στο Φιλιατρά News παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Κυπαρισσίας κος Γιώργος Σαμπαζιώτης σχετικά με την ανοικτή επιστολή που του απέστειλαν χθές το μεσημέρι οι «Τερψιθιώτες».

Σε ότι αφορά τους «Τερψιθιώτες» και την ανοικτή επιστολή τους, ο κος Σαμπαζιώτης είπε ξεκαθαρίζοντας ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν ασχολείται με οικισμούς. Δεν μπορεί να προτείνει οριοθέτηση οικισμών. Εχει αρμοδιότητα στο να ορίζει περιοχές για χρήση. Να ορίζει επεκτάσεις σχεδίων πόλεως και όχι οικισμών.

Οι οικισμοί υπάγονται σε μια διαδικασία ενός νόμου του 1985 που αναφέρει ότι με πρωτοβουλία του ΠΕΧΩ του Νομού (δηλαδή της Μεσσηνίας) πρέπει να χωροθετηθούν όλοι οι οικισμοί προ του 1923.
Η Τερψιθέα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αν και έχουν εκδοθεί άδειες από την πολεοδομία Κυπαρισσίας οι οποίες είναι νομότυπες. Το περίγραμμα του οικισμού που έχουν στα χέρια τους οι αρχές δεν είναι θεωρημένο από κάπου.

Υπάρχει μια παλιά απόφαση για την Τερψιθέα χωρίς να υπάρχει διάγραμμα. Έχουν εκδοθεί άδειες οικοδομής και κάποιες από αυτές έχουν χαρακτηριστεί από την πολεοδομία ως νόμιμες βασιζόμενο σε αυτό το πρόχειρο σκαρίφημα της περιοχής.
Αυτό σημαίνει ότι μια αναγκαιότητα από την πολεοδομία από το ΠΕΧΩ της Καλαμάτα είναι να λύσει το θέμα με τον οικισμό της Τρψιθέας.
Βάση της νομοθεσίας πρέπει να γίνει από την πολεοδομία μια ψηφιοποίηση των ιδιοκτησιών που αυτή την στιγμή αποκτούν ενιαίο οικοδομικό ιστό. Δηλαδή τα σπίτια να μην έχουν απόσταση μεγαλύτερη από 40-50 μέτρα μεταξύ τους. Κάνουν αυτοψία στον οικισμό και ξεκινούν την διαδικασία νέας οριοθέτησης. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από την Νομαρχία, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, και λύνεται έτσι το θέμα.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ θέμα Γενικού πολεοδομικού σχεδίου. Έχουν κάνει όμως αυτοψία στον χώρο.
Αυτό θα γίνει και για τους οικισμούς Μεμί, Ροντακίου και Πλεμενιάνων.
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να ενοχλούμε τις υπηρεσίες ώστε να γίνει κάτι παραπάνω.

Η Τερψιθέα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αγροτική περιοχή υψηλής παραγωγικότητας.
Παλιά η περιοχή ήταν περιοχή αγροτικής ανάπτυξης. Το 2006 με νόμο αποχαρακτηρίστηκαν περιοχές υψηλής Γεωργικής ανάπτυξης όσες περιοχές βρίσκονται 500 μέτρα από Εθνικούς οδικούς άξονες.
Αυτόματα η Τερψιθέα αποχαρακτηρίστηκε από ζώνη υψηλής αγροτικής ανάπτυξης. Είχαμε και προβλήματα με παραγωγούς που έλεγαν τι θα γίνει τώρα που αποχαρακτηριστήκαμε.

Για την παραλία του Βλάχου είπε ότι επειδή δεν είναι πλέον ζώνη υψηλής γεωργικής ανάπτυξης μπορεί πλέον κάποιος ιδιώτης να εγκαταστήσει εκεί και μια επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης.
Εμείς σαν Δήμος την παραλία του βλάχου την φροντίζουμε. Εξυπηρετεί την Τερψιθέα, την Σπηλιά την άλλη είσοδο απέναντι από τον κόμβο της Φαρακλάδας, Κάθε χρόνο την καθαρίζουμε την φροντίζουμε όσο μπορούμε.
Πάντως τις παραλίες προτιθέμεθα να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και με σωστή πρόσβαση και με καθαρισμό – φροντίδα όλο τον χρόνο.
Οι ασφαλτοστρώσεις πρέπει αν γίνουν και το έχουμε στο μυαλό μας να το κάνουμε.

Για τον βιολογικό καθαρισμό το σχέδιο παράδοσης είναι μέχρι το χειμώνα. Και μάλιστα τους πρώτους 12 μήνες θα λειτουργεί με ευθύνη της εταιρίας που το κατασκεύασε. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί από την λειτουργία του θα μεταφερθεί η τεχνογνωσία στις υπηρεσίες του Δήμου.
Ο βιολογικός καθαρισμός με τις προδιαγραφές που έχει παράγει καθαρό νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λάτρα σπιτιού, ντους κλπ κλπ.
Αυτό θα μπορεί αν γίνει αν η επεξεργασία του νερού γίνει τριτοβάθμια. Στον δικό μας βιολογικό προβλέπετε η επέκταση τους σε τριτοβάθμια επεξεργασία.
Το νερό που θα παράγεται με ένα δίκτυο άρδευσης θα πηγαίνει να αρδεύει τις καλλιέργειες της περιοχής.
Προτεραιότητα στην άρδευση της περιοχής δεν είναι στην Τερψιθέα, αλλά στην περιοχή της Γιαννίτσαινας. Και νομίζω ότι είναι ένα ανταποδοτικό όφελος για τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι δέχτηκαν τον βιολογικό εκεί.
Εφόσον προκύψει δυνατότητα άρδευσης της περιοχής της Τερψιθέας, γιατί όχι να μην μπει μέσα.

Ακούστε τι είπε ο Κος Σαμπαζιώτης για το θέμα.Για το σημείο στην ανοικτή επιστολή που λεει:
(Μήπως έχουν τελικά δίκιο τα Φιλιατρά, τα οποία ισχυρίζονται ότι η Τερψιθέα καλό θα ήταν να ενταχθεί στο Δήμο τους για να απολαμβάνει και τα νερά, από το μελλοντικό Φράγμα;) ο Κος Σαμπαζιώτης είπε ότι είναι ένα έργο το οποίο αφορά όλη την περιοχή. Δεν γίνεται μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση των Φιλιατρών. Δεν θα είχε νόημα ένα τέτοιο έργο.

Ερωτώμενος από εμάς προς τι τότε η «σπόντα» αυτή ο κος Σαμπαζιώτης είπε ότι δεν ξέρει ποια είναι η σκέψη των συντακτών της επιστολής. Μας φάνηκε ενοχλημένος (τουλάχιστον αυτή την εικόνα μας έδωσε) αντικρούοντας την φράση των συντακτών της επιστολής για πιθανή ένταξη της Τερψιθέας στα Φιλιατρά με το επιχείρημα για τον Αγρίλη, λέγοντας ότι παλιότερα πολλοί Αγριλιώτες ζητούσαν την ένταξη του Αγρίλη στην Κυπαρισσία λόγω του ότι κάθε χρόνο ένα μέρος της Φροντίδας του Αγρίλη γινόταν από την Κυπαρισσία και μάλιστα άμεσα. Ζητούσαν κάτι σήμερα και την άλλη μέρα γινόταν είπε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε λέγοντας ότι αυτό δεν έμπαινε σε μια διαδικασία αντέγκλησης με τον γειτονικό Δήμο Φιλιατρών ο οποίος είναι ένας αδερφικός Δήμος ο οποίος συνεργάζεται με τον Δήμο Κυπαρισσίας.
Αν μπαίνουμε σε λογικές που ίσχυαν παλιότερα ότι έχουμε μεταξύ μας αντιπαλότητα, εγώ δεν θα μπω και δεν θα συντηρήσω αυτές τις λογικές.
Για τον Δρόμο Φιλιατρά – Κυπαρισσία είπε ότι ο δρόμος αυτός κακώς παρελήφθη το 1998. Έγινε με το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης. Εδώ κάναμε παρέμβαση λέγοντας ότι Δεν έχει γίνει επίσημο πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης του Δρόμου γιατί είναι ανολοκλήρωτος. Εκκρεμεί να πέσει ένας ακόμα ασφαλτοτάπητας.
Ο Κος Σαμπαζιώτης μας είπε ότι δεν ξέρει αν έχει γίνει το επίσημο ή το τελειωτικό πρωτόκολλο παραλαβής. Μας είπε ότι είχαν κάνει παρέμβαση στην περιφέρεια ρωτώντας για τους λόγους που ο δρόμος αυτός είναι σε αυτήν ην κατάσταση και οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν απαντήσει ότι προτίμησαν να κάνουν διαπλάτυνση του δρόμου και ο δεύτερος ασφαλτοτάπητας θα γίνει με άλλη εργολαβία. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε κάνει παρεμβάσεις με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αλλα μέχρι σήμερα(!!!!!!!!!) απάντηση δεν έχουμε πάρει.
Τους εφιστούμε την προσοχή ότι ο δρόμος αυτός πρέπει να τακτοποιηθεί διότι ο δρόμος αυτός έχει καταγεγραμμένα πολλά ατυχήματα αρκετά από αυτά θανατηφόρα.
Από τα αρχεία της Τροχαίας έχουν καταγραφεί όλα τα τροχαία ατυχήματα από το βιβλίο ατυχημάτων της τροχαίας,
Εχουν τα στοιχεία στα χέρια τους που δείχνουν ότι ο δρόμος αυτός εχει πολύ βεβαρυμένο ιστορικό.
Απ΄ότι είπε ό Νομάρχης από τα πρώτα έγα του ΕΣΠΑ θα είναι η ολοκλήρωση αυτού του δρόμου με τον νέο τάπητα.
Θα γίνει ο τάπητας, ο φωτισμός και η απορροή των όμβριων που δεν υπάρχει.

Ρωτήθηκε ο Κος Σαμπαζιώτης για τον κόμβο της Φαρακλάδας. που δημιουργείται. Επεσημάναμε την επικινδυνότητα του σημείου με τον τρόπο που κατασκευάζεται και εκφράσαμε τους φόβους μας ότι θα υπάρξουν θύματα σε αυτό το σημείο.
Ο Κος Σαμπαζιώτης μας είπε ότι ο κόμβος είχε σχεδιαστεί λάθος και με την επέμβαση μας εκείνη την στιγμή τροποποιήθηκε.
Είχαν βρει ένα γεφυράκι το οποίο ειχε κατασκευαστεί για να περνάνε τα λάστιχα των αρδεύσεων.
Θεωρήσανε ότι το γεφυράκι ήταν γεφυράκι που απορρέει νερά μεγάλης ποσότητας και είχαν σχεδιάσει να φτιάξουν ένα τεράστιο γεφύρι για να περάσουν τα νερά. Αλλα να πάνε που? Δεν υπήρχε αποδέκτης.
Παραμένει όμως το πρόβλημα των ομβρίων γιατί όταν κατασκευάστηκε ο δρόμος δεν υπήρχε μελέτη για τα όμβρια. Ή όπου είχε είχε αποσπασματικά.
Επιμείναμε και ρωτήσαμε τον κο Σαμαπζιώτη αν ήταν προτιμότερο να γίνει η παρέμβαση αυτή αλλά ΜΟΝΟ με διαγράμμιση και να αποφευχθεί η λύση αυτή για να μην προκληθούν ατυχήματα.
Ο Κος Σαπμαζιώτης είπε ότι οι μπάρες που θα τοποθετηθούν θα «σβήνουν» στον δρόμο.ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Φιλιατρά News Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Αρχειοθήκη ιστολογίου