Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Καθυστερούν στα δικαστήρια τα πρόστιμα που επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού να εισπράττει τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, παρά μόνο να ενημερώνεται από τις οικονομικές υπηρεσίες για τη βεβαίωσή τους, αναφέρει στην απάντησή του προς τον Βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Βλάχος. Παράλληλα σημειώνει πως κάθε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί να ανασταλεί αν ο ενδιαφερόμενος ασκήσει προσφυγή, η οποία όμως τον επιβαρύνει με κατάθεση παραβόλου ίσου με το 20% του επιβαλλόμενου προστίμου.
Ο κ. Χαρακόπουλος ρωτούσε τον υφυπουργό για τις πρακτικές της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, καθώς και για το αν τα επιβληθέντα πρόστιμα έχουν εισπραχθεί, δεδομένου ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού είναι ευθύνη κάθε συντεταγμένης πολιτείας.

Στην απάντησή του προς το Θεσσαλό πολιτικό, ο κ. Βλάχος επισημαίνει τα εξής: «Σχετικά με την ανωτέρω ερώτησή σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού (στο εξής Ε.Α.) επιβάλει τα πρόστιμα και τις χρηματικές ποινές που προβλέπονται κυρίως από τον ν. 703/77 (βλ. σχετικά άρθρα 4α παρ. 4, 4β παρ. 4, 4ε παρ. 1 και παρ. 4, 5 παρ. 10, 9 παρ. 1, 2 και 5, 21 παρ. 2, 25 παρ. 2, 26 παρ. 6) με σχετική απόφασή της (βλ. σχετικά άρθρο 12 του ν. 703/77). Τα επιβαλλόμενα δε πρόστιμα βεβαιούνται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Οι αποφάσεις όμως της Ε.Α., σύμφωνα με ρητή διάταξη του ανωτέρω νόμου (άρθρο 14) υπόκεινται σε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και ακολούθως κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου επιτρέπεται και αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 15). Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Ε.Α. και άρα τη βεβαίωση και την είσπραξη των προστίμων. Σε περίπτωση όμως ύπαρξης αποχρώντος λόγου, μετά από αίτηση του, ενδιαφερομένου, δύναται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει ή υπό όρους την εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή. Για το παραδεκτό δε της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Ε.Α. με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου ποσού ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 100.000 Ευρώ. Η Ε.Α. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επέμβει στη δικαστική κρίση, στέλνει δε πάντοτε πλήρεις φακέλους των υποθέσεων, οι οποίες εφεσιβάλλονται ή/και αναιρεσιβάλλονται και υποστηρίζει επαρκώς τις υποθέσεις της ενώπιον των δικαστηρίων. Η πλειονότητα δε των αποφάσεών της που έχουν προσβληθεί στα διοικητικά δικαστήρια έχουν επικυρωθεί από αυτά ως προς την διαπίστωση της ύπαρξης των παραβάσεων. Σχετικά με την επιβολή των προστίμων από την Ε.Α., έχει συναφθεί στην παρούσα σχετικός πίνακας , που αφορά στα έτη 2000-2008. Σας ενημερώνουμε ότι το αν και κατά πόσο έχουν εισπραχθεί τα ανωτέρω πρόστιμα (ως έχουν επιβληθεί από την απόφαση της Ε.Α. ή μειωμένα από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Ε.Α., η οποία μόνον βεβαιώνει τα πρόστιμα βάσει των αποφάσεων της ή εκ νέου βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προς τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες βάσει του Κώδικα Εισπράξεων Δημόσιων Εσόδων έχουν την ευθύνη για την είσπραξη των προστίμων. Η Ε.Α. ενημερώνεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για τη βεβαίωση των προστίμων. Παρά ταύτα πρόσφατα υπήρξαν διερευνητικές επαφές με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τη δυνατότητα μελλοντικής ενημέρωσής μας και περί εισπράξεων των προστίμων», καταλήγει στην απάντησή του ο υφυπουργός.
πηγή:αγρότυπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου